Hoppa till innehåll

Ekonomiska rådet
Att uppnå en ekologiskt hållbar ekonomisk politik innebär en utmaning för de kommande åren – behov av betydande ändringar i samhällsstrukturerna

finansministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.6.2022 13.13 | Publicerad på svenska 1.6.2022 kl. 16.59
Pressmeddelande 353/2022

Enligt professor Sir Partha Dasgupta måste vi fundamentalt ändra vårt sätt att tänka, handla och mäta framgång. Professor Dasgupta talade vid en konferens om ekonomisk politik som ekonomiska rådet ordnade onsdagen den 1 juni. Temat för konferensen var ekologiskt hållbar ekonomisk politik på 2020-talet. Diskussionen utgick från den internationellt uppmärksammade ”Dasguptas rapport” som betonar den biologiska mångfaldens betydelse för ekonomin. Vid konferensen diskuterades vad verkställandet av rapporten kräver av Finland.

Dasguptas rapport från 2021 framhåller att det är nödvändigt att miljön och naturresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt. Mänskligheten och ekonomin är beroende av de tjänster som naturen erbjuder, och naturen bör ses som en form av kapital vid sidan om ekonomiskt och socialt kapital.

”Naturkapitalet har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. En dämpad befolkningstillväxt har en betydande inverkan på naturkapitalets tillräcklighet, men vi måste också börja prissätta naturtjänsterna för att hejda överefterfrågan. Samtidigt måste vi fundamentalt ändra vårt sätt att tänka, handla och mäta framgång. En ändamålsenlig ansvarsfördelning kräver dessutom överstatliga finansieringssystem”, redogjorde Dasgupta för iakttagelserna i rapporten.

Ekonomiska rådets ordförande, statsminister Sanna Marin påpekade i sitt inledande anförande att man inom klimatpolitiken redan har reagerat på den globala krisen, och att det nu krävs en motsvarande politisk vilja att förbättra den biologiska mångfalden.

”Det är ytterst viktigt att hitta sätt att kombinera de finanspolitiska målen med naturens hållbarhet. Det är det enda sättet att trygga jordens ekologiska bärkraft och kommande generationers välfärd”, sade statsminister Marin.

De ekonomiska dimensionerna av biologisk mångfald utreds som bäst

Miljöministeriet inledde i mars en utredning om sambandet mellan Finlands ekonomi och biologisk mångfald. Avsikten är att utredningen ska vara klar i januari 2023. Miljö- och klimatminister Emma Kari underströk att det finns ett starkt samband mellan ekonomin och naturen.

”Vi måste betrakta naturkapitalet som en del av vår nationalförmögenhet och värna om den med tanke på kommande generationer. Ju effektivare vi motverkar förlusten av biologisk mångfald, desto mindre behöver vi betala för åtgärderna. Bekämpningen av förlusten av biologisk mångfald – såsom klimatförändringar – måste beaktas i allt beslutsfattande. Arbetet måste styra ekonomin mot grön omställning och i sista hand all mänsklig verksamhet.”

Ett av målen för det pågående arbetet är att utreda vilka frågor som är viktigast med tanke på Finlands ekonomi när det gäller att lösa problemet med förlusten av biologisk mångfald. Dessutom utreds det vilka konsekvenser tillståndet för den biologiska mångfalden har för ekonomin.

”Som ett rikt och utvecklat land måste Finland ihärdigt motverka förlust av biologisk mångfald, inte minst därför att vår konsumtion lämnar ett större klimatavtryck än vad vår andel egentligen är. Vi måste bekämpa förlusten av biologisk mångfald genom multinationellt samarbete. Det går dock att åstadkomma mycket med lokala åtgärder – varje insats för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald är viktig.”

Arbetet med att fastställa riskerna för den biologiska mångfalden är i startgroparna

Finansminister Annika Saarikko betonade i sitt anförande att det inte är en lätt uppgift att trygga den biologiska mångfalden genom ekonomisk styrning, och arbetet med att identifiera och fastställa riskerna för den biologiska mångfalden är ännu i startgroparna.

”Man har försökt begränsa klimatförändringarna bland annat genom utsläppsbaserade skatter och utsläppshandel. Men det är inte lika lätt att förbättra den biologiska mångfalden genom ekonomisk styrning. Vid sidan av skatter och avgifter behövs det lagstiftning och lindrigare åtgärder, såsom rådgivning och frivilliga åtaganden”, sade minister Saarikko.

Minister Saarikko berättade att finansministrarnas klimatkoalition under ledning av Finland och Indonesien för närvarande dryftar hur frågor om biodiversitet och förlust av biologisk mångfald ska kopplas till klimatkoalitionens arbete.

”En rapport om risker i anslutning till naturen och rekommendationer till politiska riktlinjer publiceras i juni. Målet är att vi finansministrar bättre ska kunna identifiera de konsekvenser och risker som förlusten av biologisk mångfald har för ekonomin och beakta dem i planeringen av den ekonomiska politiken på ett övergripande sätt.”

Ytterligare infromation: 

Pekka Sinko, generalsekreterare för ekonomiska rådet, tfn 295 160 189, statsrådets kansli
Joonas Rahkola, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, statsrådets kansli
Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444, finansministeriet
Antti Heikkinen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 231, miljöministeriet