Hoppa till innehåll

Beredningen av ett skattestöd för stora investeringar framskrider

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.6.2024 13.25 | Publicerad på svenska 28.6.2024 kl. 15.07
Pressmeddelande 326/2024
Kuvassa sähkölinjoja ja järvi

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde den 24 juni att finansministeriet fortsätter att bereda ett skattestöd för stora industriella investeringar i omställningen till ren energi. Syftet med skattestödet är att påskynda investeringar i den gröna omställningen.

Vid ramförhandlingarna våren 2024 beslutade regeringen att införa skattestöd för stora investeringar som strävar mot en klimatneutral ekonomi. Målet är att öka antalet stora industriella investeringar som använder el, och samtidigt stödja uppbyggnaden av en industri för ren omställning i Finland.

Bakgrunden till detta är den tillfälliga ram för statligt stöd som Europeiska kommissionen godkände våren 2023 i syfte att stödja EU-ländernas ekonomi och gröna omställning.

Projekt som kan få stöd

Statligt stöd kan riktas till investeringar som påskyndar den gröna omställningen och minskar fossilberoendet. Enligt finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer ska stödet emellertid inte omfatta produktion av förnybar el.

Projekt kan få stöd om de gäller

  • produktion av förnybar energi (inkl. väte och vätebränsle), lagring av el och värme, lagring av förnybart väte, biobränslen, flytande biobränslen, biogas och biomassabränslen
  • åtgärder för att göra industrins produktionsprocesser koldioxidsnåla och energieffektivitetsåtgärder
  • investeringar i produktion av utrustning (t.ex. batterier), viktiga komponenter och kritiska råvaror som är väsentliga för omställningen till en klimatneutral ekonomi.

Skattestödets belopp

Avsikten är att skattestödet ska riktas till stora investeringar. Enligt finanspolitiska ministerutskottet ska investeringen uppgå till minst 50 miljoner euro, men minimibeloppet ses över separat för varje enskild investering.

Skattestödet ska motsvara högst 20 procent av investeringskostnaderna, och stöd får beviljas till ett belopp av högst 150 miljoner euro per företag. Skattegottgörelsens maximibelopp på 150 miljoner euro ska beräknas per koncern.
Det bolag som gjort investeringen får skattestöd i form av lättnad i sin samfundsskatt.

Villkor för beviljande av stöd

Skattestöd ska beviljas endast nya projekt, det vill säga projekt som inleds efter att stödet har sökts. I enlighet med den tillfälliga ramen för statligt stöd ska skattestödet beviljas före utgången av 2025.

Den tillfälliga ramen för statligt stöd förutsätter inte att ett slutligt investeringsbeslut har fattats före utgången av 2025. Eftersom skattestödet i vilket fall som helst kan användas först i det skede då investeringen är slutförd, finns det inte behov av ett nationellt krav att investeringsbeslutet ska fattas före utgången av 2025. Ett sådant beslut kommer inte att ställas som villkor för att stödet ska vara godtagbart. Ett myndighetsbeslut om beviljande av statligt stöd i fråga om skattegottgörelsen ska dock fattas före utgången av 2025.

Skattestödet kan utnyttjas första gången det år då investeringen slutförs, dock tidigast 2028.

Också ett direkt stöd till liknande investeringar är under beredning

Arbets- och näringsministeriet bereder för närvarande ett direkt stöd till investeringsprojekt som strävar mot koldioxidsnålhet och en klimatneutral ekonomi. Också i beredningen av detta stödprogram är utgångspunkten att stödet ska riktas till stora, strategiskt viktiga investeringsprojekt. Det är möjligt att ett investeringsprojekt kan omfattas av både det direkta stödet och skattestödet.

Vad händer härnäst?

En regeringsproposition om skattestödet bereds för närvarande vid finansministeriet. Avsikten är att kommissionen ska informeras om införandet av det statliga stödet under sommaren. För att skattestödet ska kunna införas måsta kommissionen godkänna det som förenligt med den gemensamma marknaden. Lagutkastet sänds på remiss i början av hösten.

Ytterligare information: Jari Salokoski, regeringsråd, tfn 0295 530 437, jari.salokoski(a)gov.fi