Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Drivkraftsomvälvningen inom trafik- och transportsektorn kräver ändringar i energiproduktionen och energidistributionen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2022 16.20 | Publicerad på svenska 6.4.2022 kl. 12.50
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet ordnade den 1 april 2022 ett rundabordsevenemang som handlade om den pågående energiomvälvningen. På forumet diskuterades vilka utmaningar och möjligheter den ökade användningen av alternativa drivkrafter inom trafik- och transportsektorn medför för energisystemet.

På forumet hade berörda grupper möjlighet att framföra åsikter om trafik- och transportsektors drivkraftsomvälvning, där man strävar efter att i allt högre grad ersätta fossila bränslen med el, biobränslen och väte. En central roll med tanke på energisystemet spelar å ena sidan säkerställandet av att energisystemet fungerar och å andra sidan tryggandet av produktionen av och tillgången på alternativa bränslen.

Elektrifieringen av trafiken har under de senaste åren framskridit betydligt snabbare än väntat. År 2021 ökade andelen renodlade elbilar och laddhybridbilar av alla de personbilar som registrerats första gången med över 30 procent. Av de nya bilar som anskaffats som tjänstebilar var nästan 70 procent renodlade elbilar och laddhybridbilar.

- Användningen av el inom trafik och transport minskar både växthusgasutsläppen och energiförbrukningen. Elens tillräcklighet begränsar inte ökningen av användningen av elbilar i Finland. Vi behöver ett intelligent laddningssystem som jämnar ut förbrukningstoppar, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

I Finland är målet uppställt till 700 000 elbilar och cirka 6600 tunga fordon 2030. De skulle förbruka cirka tre terawattimmar el per år, vilket motsvarar en ökning på cirka tre procent av elförbrukningen per år.

- Rysslands invasion påskyndar ytterligare vårt behov av att bli kvitt de fossila bränslena. I dag fattade ministergruppen beslut om ett extra stöd på 20 miljoner euro för gas- och eldrivna fordon för tung trafik. Målet är att kraftigt öka utbudet av biogas och främja produktionen av elbränslen av världsklass, konstaterar minister Harakka.

I färdplanen för fossilfria transporter, som regeringen fattade ett principbeslut om i maj 2021, har man sammanställt metoder för att minska växthusgasutsläppen från vägtrafiken. Syftet är att senast 2030 halvera utsläppen från trafiken och transporterna jämfört med nivån 2005 och att uppnå en fossilfri trafik senast 2045. Vägtrafiken står för 95 procent av utsläppen från den nationella trafik- och transportsektorn.

Också Europeiska kommissionen har lagt fram ett flertal nya lagstiftningsinitiativ för att minska utsläppen. Om åtgärderna på EU-nivå inom trafik- och transportsektorn genomförs, hjälper de Finland att minska utsläppen från sektorn. Förhandlingar om de initiativ som ingår i EU:s klimatpaket, dvs. 55 %-paketet, förs för närvarande i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Företrädare för följande instanser var inbjudna till rundabordssamtalet: Aalto-universitetet, ABB oy, Bilimportörerna och -industrin rf, Finsk Energiindustri rf, Fingrid Oyj, Helen Ab, Kempower Oyj, Fastighetsförbundet, Korkia Consulting Oy, Liikennevirta Oy, LUT-kauppakorkeakoulu, Recharge Finland Oy, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Sähköautoilijat ry, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Teknologiindustrin rf, arbets- och näringsministeriet, Vätgasklustret, Teknologiska forskningscentralen VTT och miljöministeriet.

Vad händer härnäst?

Genomförandet av vägkartan för fossilfria transporter i tre faser pågår. Riktlinjer för åtgärder inom trafik- och transportsektorn finns också i den klimatpolitiska plan på medellång sikt, som lämnas som en redogörelse till riksdagen våren 2022.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, kommunikationsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, [email protected]

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040527 6103, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050382 7101, [email protected]

Pressmeddelande 3.2.2022: Övergången till en utsläppssnål sjötransport i EU ökar kostnaderna - samtidigt skapar klimatåtgärderna affärsverksamhet
Pressmeddelande 25.1.2021: Trafik- och transportutsläppen kan halveras före 2030 med åtgärder på nationell och EU-nivå
Pressmeddelande 15.11.2021: Tema för forum för fossilfria transporter var distributionsinfrastruktur - el, gas och väte för transporter
Finansministeriet: Pressmeddelande 1.4.2022: Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade beslut om säkerställande av verksamhetsbetingelserna för logistikbranschen och tryggande av resor som ersätts av sjukförsäkringen
Statsrådets projektportal: Färdplan för fossilfria transporter (LVM050:00/2019)
Statsrådets publikationsarkiv Valto: Färdplan för fossilfria transporter : Statsrådets principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från trafiken i Finland. Kommunikationsministeriets publikationer 2021:16

 
Tillbaka till toppen