Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet behandlade utvecklandet av kapitalmarknadsunionen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.6.2024 10.40 | Publicerad på svenska 13.6.2024 kl. 15.48
Pressmeddelande

EU-ministerutskottet fastställde vid sitt möte torsdagen den 13 juni Finlands ståndpunkter i fråga om utvecklandet av EU:s kapitalmarknadsunion samt inför det informella mötet mellan Europeiska rådets medlemmar den 17 juni.

EU-ministerutskottet diskuterade Finlands ståndpunkter inför det informella mötet mellan Europeiska rådets medlemmar den 17 juni. Vid mötet kommer man att diskutera resultatet av Europaparlamentsvalet och de kommande utnämningarna på hög nivå inom EU. Det är fråga om ett utnämningspaket som omfattar kommissionens ordförandekandidat, unionens höga representant för utrikes frågor och Europeiska rådets nästa ordförande. Diskussionen om utnämningarna fortsätter vid Europeiska rådets ordinarie möte den 27–28 juni.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om utvecklandet av EU:s kapitalmarknadsunion som syftar till att stärka tillväxten. Finland anser att det är ytterst viktigt att fördjupa den europeiska kapitalmarknaden och främja gemensamma europeiska lösningar för att utveckla kapitalmarknaden som ett led i stärkandet av den strategiska konkurrenskraften. 

Finland betonar att utgångspunkten för de åtgärder som fördjupar kapitalmarknadsunionen bör vara en fri rörlighet för kapital, möjliggörande av en sund konkurrens, en ökad insyn i riskerna och en effektiv prissättning av dem, kostnadseffektivitet samt en jämlik behandling av investerarna. Kapitalmarknadsunionen behövs särskilt för att locka privata investeringar och för att utnyttja EU:s egen investeringspotential fullt ut. Finland anser att det är viktigt att främja till exempel en riktad harmonisering av insolvenslagstiftningen.

År 2020 lade Europeiska kommissionen fram en ny handlingsplan för att utveckla kapitalmarknadsunionen. Eurogruppen publicerade den 11 mars 2024 ett uttalande om prioriterade åtgärder för att fullborda kapitalmarknadsunionen. Europeiska rådet fortsätter diskussionen vid sitt möte den 27–28 juni 2024.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Miljörådet den 17 juni 
  • Allmänna rådet (sammanhållning) den 18 juni
  • Rådet för transport, telekommunikation och energi (transport) den 18 juni

Miljörådet har som mål att nå en allmän riktlinje i fråga om tre förslag från kommissionen: direktivet om markövervakning, ändringen av ramdirektivet om avfall för att minska livsmedels- och textilavfall samt direktivet om miljöpåståenden, dvs. grönmålning, som preciserar spelreglerna för miljöreklam. Rådet ska också godkänna rådets slutsatser om EU:s åttonde miljöhandlingsprogram.

Allmänna rådet (sammanhållning) har för avsikt att anta rådets slutsatser om kommissionens meddelande om den nionde sammanhållningsrapporten. Rådet ska dessutom diskutera förhållandet mellan sammanhållningspolitiken och den strategiska agendan för 2024–2029.

Transportrådet ska anta allmänna riktlinjer för förordningen om Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA), RIS-direktivet om flodinformationstjänster och förordningen om utnyttjande av järnvägsinfrastrukturkapacitet. Rådet ska dessutom godkänna rådets slutsatser om trafiksäkerhet och ta del av ordförandens lägesrapporter.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050468 5949, och Lauri Heikkinen, specialsakkunnig i kommunikation, tfn 0295 160 034, statsrådets kansli
EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på finska på statsrådets webbplats.