Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om teman för kommande EU-toppmöten

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 20.3.2024 10.41 | Publicerad på svenska 20.3.2024 kl. 15.26
Pressmeddelande
Finlands och EU:s flaggor

Onsdagen den 20 mars fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets möte och eurotoppmötet som ordnas i samband med det. Dessutom diskuterade ministerutskottet Bosnien och Hercegovinas väg mot EU-medlemskap och revideringen av habitatdirektivet och den så kallade Bernkonventionen.

På agendan för Europeiska rådets möte den 21–22 mars står Ukraina, säkerhet och försvar, Mellanöstern, EU:s utvidgning, migration, jordbruk, den europeiska planeringsterminen och aktuella utrikespolitiska frågor.

  • Finland anser att EU:s starka stöd till Ukraina bör fortsätta och dessutom utökas. Detsamma gäller sanktionerna mot Ryssland så länge som anfallskriget pågår. Finland uppmanar kommissionen och den höga representanten att bereda ett förslag till sätt att använda den ryska centralbankens frysta tillgångar för att stödja Ukraina.
  • Enligt Finland kräver förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön till följd av Rysslands anfallskrig att EU vidtar långsiktiga åtgärder inom säkerhet och försvar. Försvarsindustrins kapacitet bör stärkas och EU:s försvarssamarbete fördjupas.
  • Finland stöder åtgärderna för att stärka EU:s krisberedskap. Finland framhåller att främjandet av principen om övergripande säkerhet är en central prioritering i EU:s kommande strategiska agenda och i den kommande kommissionens arbetsprogram. Finland försöker bidra till att den kommande kommissionen lägger fram ett förslag om att skapa en beredskapsunion som bygger på övergripande säkerhet.
  • När det gäller Mellanöstern understöder Finland samstämmiga och kraftfulla EU-insatser. Finland uppmanar att snabbt få till ett humanitärt eldupphör och leverera humanitärt bistånd till Gaza. Finland stöder EU:s strävanden att främja en lösning av konflikten mellan Israel och palestinierna utifrån en tvåstatsmodell.
  • EU-ministerutskottet fastställde att Finland kan ställa sig bakom Europeiska kommissionens rekommendation att inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Bosnien och Hercegovina, förutsatt att processen kopplas till framsteg i viktiga reformer. Europeiska rådet kommer att behandla Bosnien och Hercegovinas framsteg vid sitt möte i mars utifrån en rapport från kommissionen. I december 2023 beslutade Europeiska rådet att anslutningsförhandlingar kommer att inledas med Bosnien och Hercegovina så snart landet i nödvändig grad uppfyller kriterierna för medlemskap.
  • Finland anser att EU:s gemensamma jordbrukspolitik bör fokusera på att förbättra livsmedelstryggheten. EU ska främja en öppen och rättvis handelspolitik.
  • I migrationsfrågor inom EU betonar Finland en övergripande ansats, där åtgärder främjas såväl inom EU som i relationerna till tredjeländer. Dessutom verkar Finland målmedvetet för lösningar som förhindrar externa aktörers möjligheter att använda migration som ett instrument för att utöva inflytande på unionen.
  • När det gäller den europeiska planeringsterminen kan Finland godkänna prioriteringarna i den årliga översikten över hållbar tillväxt och förslaget till rådets rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet.

Vid eurotoppmötet diskuteras det ekonomiska läget i euroområdet och den fortsatta utvecklingen av kapitalmarknadsunionen. Finland anser att det är viktigt att man även i fortsättningen aktivt följer den ekonomiska utvecklingen i euroområdet. Finland arbetar för att kapitalmarknadsunionen och bankunionen ska fullbordas på ett sätt som inte ökar Finlands och det finländska banksystemets solidariska ansvar. Finland betonar att det huvudsakliga målet för kapitalmarknadsunionen ska vara att man säkerställer en effektiv och likvid finansmarknad.

EU-ministerutskottet behandlade också Europeiska kommissionens förslag inför mötet i Bernkonventionens ständiga kommitté och riktlinjer för föregripande inflytande när det gäller att se över behovet av skydd av stora rovdjur i EU:s habitatdirektiv. Bernkonventionen gäller skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö. Kommissionens förslag till EU:s ståndpunkt inför mötet i den ständiga kommittén är att bestämmelserna om skydd av varg kan lindras. Om förslaget införlivas i Bernkonventionen, kan skyddet enligt kommissionen även lindras i EU:s habitatdirektiv. Finland understöder kommissionens initiativ och anser det vara viktigt att kommissionen bedömer behovet av att skydda andra bestånd av stora rovdjur med beaktande av social hållbarhet.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida