Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets möte

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 17.4.2024 10.08 | Publicerad på svenska 17.4.2024 kl. 14.41
Pressmeddelande
Suomen ja EU:n liput vierekkäin

EU-ministerutskottet fastställde onsdagen den 17 april Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets extra möte i Bryssel den 17 och 18 april. På agendan står händelserna i Mellanöstern och Ukraina, förbindelserna mellan EU och Turkiet samt unionens konkurrenskraft på lång sikt.

Finland anser att EU:s strategiska konkurrenskraft baserar sig på vidareutveckling av unionens egna styrkor och på marknadsbaserade lösningar. I centrum står en fungerande inre marknad som baserar sig på fri rörlighet och en effektiv politik för statligt stöd och konkurrenskraft, som bidrar till att främja en förutsägbar och gynnsam investeringsmiljö. Finland betonar vikten av en öppen, regelbaserad och hållbar internationell handel för Europas konkurrenskraft. Finland har som mål att de möjligheter som bioekonomins tillväxt medför ska få stor synlighet särskilt i EU:s industripolitik. Arbetet för att främja dataekonomin och digitaliseringen bör fortsätta i EU. Särskilt viktigt är det att investera i ny teknik. Finlands mål är bättre och mindre EU-reglering.

Finland framhåller att det huvudsakliga målet för kapitalmarknadsunionen ska vara att man säkerställer en effektiv och likvid finansmarknad, där marknadsriskerna är rätt prissatta och investerarnas ansvar realiseras. Finland arbetar för gemensamma europeiska lösningar för att utveckla kapitalmarknaden som ett led i att stärka den strategiska konkurrenskraften.

I samband med diskussionen kring konkurrenskraften bör Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik fokusera på att förbättra livsmedelstryggheten. EU ska främja en öppen och rättvis handelspolitik. Finland understöder ytterligare åtgärder för att begränsa importen av jordbruksprodukter från Ryssland och Belarus till Europeiska unionen.

När det gäller Ukraina framhåller Finland att EU:s starka politiska, ekonomiska och militära stöd samt humanitära bistånd till landet bör fortsätta och dessutom utökas. Finland stöder kommissionens och den höga representantens förslag att använda den ryska centralbankens frysta tillgångar för att stödja Ukraina. Enligt Finland är det viktigt att frågan behandlas snabbt. Finland ser kommissionens och den höga representantens förslag att rikta medel både till Ukrainas försvar och till återuppbyggnaden av landet som en ändamålsenlig lösning.

Finland ger sitt stöd för intensifiering av samarbetet mellan EU och Turkiet med beaktande av Turkiets strategiska och ekonomiska betydelse och stora regionala roll. Finland är djupt oroat över den negativa utvecklingen i Turkiet när det gäller demokratin, rättsstaten, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsväsendet. Samtidigt är Turkiet en viktig partner för EU, och det är viktigt att samarbetet och dialogen med landet fortsätter också i svårare frågor.

När det gäller Mellanöstern understöder Finland samstämmiga och kraftfulla EU-insatser. Finland anser att EU bör bidra till att få till stånd ett humanitärt eldupphör i Gaza. Användningen av militära maktmedel ska vara nödvändig och proportionerlig med hänsyn till folkrätten. Finland fördömer kraftfullt Irans attack och betonar att en deskalering av den spända situationen i Mellanöstern är av yttersta vikt. Finland och EU försöker påverka alla parter så att de avstår från åtgärder som ytterligare skulle försämra säkerheten i regionen. Finland fortsätter att hålla aktiv kontakt med länderna i regionen.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.