Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet förordar att Finland hyr en flytande LNG-terminal tillsammans med Estland för att frigöra sig från beroendet av rysk gas

arbets- och näringsministerietfinansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.4.2022 12.00 | Publicerad på svenska 7.4.2022 kl. 18.13
Pressmeddelande 227/2022

Regeringens finanspolitiska ministerutskott (TALPO) förordade vid sitt möte den 7 april 2022 att det vidtas åtgärder för att hyra en stor flytande LNG-terminal i samarbete med Estland. Terminalfartyget gör det möjligt för Finland att frigöra sig från beroendet av gas från ryska gasledningar.

”Till följd av kriget i Ukraina måste vi förbereda oss på att också gasimporten kan avbrytas. En flytande LNG-terminal är ett effektivt sätt att trygga gastillgången för bland annat vår industri. Jag vill tacka Estlands regering för ett smidigt samarbete”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

I samarbete med finansministeriet och det estländska ministerium som ansvarar för energifrågor fortsätter arbets- och näringsministeriet nu förberedelserna för att hyra LNG-terminalfartyget och kommer snabbt att ta fram ett förslag om hyrandet som finanspolitiska ministerutskottet får ta ställning till.

Finansministeriet ger transmissionsnätsföretaget Gasgrid Finland Oy i uppdrag att i samarbete med det estländska transmissionsnätsföretaget Elering AS utreda och förhandla om villkoren för hyrandet av LNG-terminalfartyget och genomföra projektet så snabbt som möjligt framför allt för att garantera försörjningsberedskapen.

Flytande terminal det snabbaste sättet att säkerställa utfasning av rysk naturgas

Arbets- och näringsministeriet har konstaterat att det enda sättet att säkerställa att vi snabbt kan frigöra oss från beroendet av gas från ryska gasledningar är att hyra ett tillräckligt stort LNG-terminalfartyg (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) som placeras vid den finländska kusten i omedelbar närhet av transmissionsnätet för naturgas. Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet bad i slutet av mars Gasgrid Finland Oy att utreda möjligheterna att skaffa ett sådant fartyg.

Det estländska ministeriet föreslog för arbets- och näringsministeriet att man skulle samarbeta, eftersom det också i Paldiski i Estland planeras en hamn som lämpar sig för en LNG-terminal. Strävan är att genomföra projektet inom en mycket snäv tidsram. Ländernas transmissionsnätsföretag Gasgrid Finland Oy och Elering AS för tillsammans förhandlingar om fartyget.

Den flytande LNG-terminalens slutliga stationeringsplats i Södra Finland

Den slutliga stationeringsplatsen för LNG-terminalfartyget blir i Södra Finland i anslutning till transmissionsnätet för naturgas. Det vore viktigt att fartyget med så stor sannolikhet som möjligt kan tas i bruk redan till nästa vinter. Om byggarbetena i hamnen i Finland inte är klara till dess, stationeras det nästa vinter i Paldiski.

Gasgrid Finland Oy eller finska staten kommer att vara majoritetsägare och ha majoriteten av röstetalet i det bolag som driver den flytande LNG-terminalen. Staten kan vid behov kapitalisera Gasgrid Finland Oy, om verksamheten för det bolag som driver LNG-terminalen blir kommersiellt olönsam. Det är ändå framför allt fråga om ett absolut nödvändigt arrangemang för försörjningsberedskapen som genomförs under exceptionella förhållanden med tanke på i synnerhet industrins behov.

Mer information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7277
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 521 2124
Olli Sipilä, verkställande direktör, Gasgrid Finland Oy, tfn 040 589 4686