Hoppa till innehåll

Finland är starkt orienterat i förändringarna i den globala omvärlden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.10.2017 14.21 | Publicerad på svenska 8.10.2017 kl. 12.20
Nyhet 48/2017

De kort över förändringsfaktorer som utarbetats i samarbete mellan ministerierna har offentliggjorts och arbetet med framtidsöversikter har inletts. Statsrådets kort över förändringsfaktorer presenterar för beslutsfattarna och allmänheten de centrala förändrings- och osäkerhetsfaktorer som hänför sig till den framtida omvärlden.

Finland är starkt orienterat i förändringarna i den globala omvärlden, både när det gäller de gynnsamma och de oroväckande utvecklingsförloppen. Såväl stora världsomfattande megatrender som den regionala utvecklingen återspeglas direkt i Finlands internationella ställning och dessutom i finländarnas välfärd och säkerhet.

Det globala ömsesidiga beroendet blir allt intensivare, vilket under de kommande regeringsperioderna kommer att ha en allt större inverkan på Finlands och finländarnas plats i världen. Den allt snabbare tekniska omvälvningen, kompetensförändringarna och förändringarna i arbetslivet utformar samhället och medför samtidigt risk för ojämlikhet. Under trycket av geopolitik, klimatförändring, digitalisering och förändringar i demokratin accentueras betydelsen av gränsdragning mellan olika värderingar.

Syftet med framtidsarbete är inte att förutspå vad som kommer att hända i framtiden, utan att stödja förberedelserna inför olika förändringsförlopp samt kritiskt och med beaktande av dessa eventuella förändringar granska de beslut som nu fattas. Ett framgångsrikt Finland ska i sin politik kunna förena påverkan på och anpassning till dessa frågor.

Förändringarna i omvärlden behandlas inom ramen för 15 kort över förändringsfaktorer. Helhetsbilden i dessa baserar sig på tjänstemäns expertsynpunkter. Korten har utarbetats i samarbete mellan alla ministerier och de har sin grund i ministeriernas strategiarbete. Korten utgör underlag för ministeriernas framtidsöversikter som publiceras sommaren 2018.

Korten över förändringsfaktorer och framtidsöversikterna erbjuder läges- och utvecklingsbedömningar av tillståndet i samhället och av frågor som kräver politiskt beslutsfattande. Bedömningarna kan utnyttjas av beslutsfattare och i samhällsdebatten. I varje kort presenteras ett av framtidens centrala förändringsförlopp, dess utsikter fram till cirka 2030 och alternativa framtidsvisioner i anslutning till det. Förändringsfaktorerna är förknippade med många osäkerhetsfaktorer och man bör förhålla sig kritiskt men allvarligt till dem.

Kort över förändringsfaktorer (på finska)

Ytterligare information: Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 430