Hoppa till innehåll

Forsknings- och innovationsrådet godkände den fleråriga planen för användningen av forsknings- och utvecklingsfinansiering

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.6.2024 12.40 | Publicerad på svenska 4.6.2024 kl. 12.58
Pressmeddelande

Forsknings- och innovationsrådet godkände för sin del den fleråriga planen för statlig forsknings- och utvecklingsfinansiering vid sitt möte den 4 juni 2024. Avsikten är att statsrådet ska fatta beslut om planen vid sitt allmänna sammanträde den 13 juni 2024.

Den statliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) ska årligen öka med cirka 280 miljoner euro fram till 2030. Detta sker i överensstämmelse med det parlamentariska samförstånd som nåddes under förra valperioden, den lag om FoU-finansiering som utarbetats med stöd av detta samt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Den fleråriga plan för användningen av FoU-finansiering som rådet nu godkänt styr användningen av finansieringen under de kommande åren. Forsknings- och innovationsrådet, som leds av statsminister Orpo, har lett arbetet med att ta fram planen. Rådet har behandlat planen intensivt under vintern och våren och dragit upp riktlinjer för dess huvudsakliga innehåll. Planen har beretts av en arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Syftet med planen är att påskynda en hållbar ekonomisk tillväxt, stärka konkurrenskraften, öka produktiviteten och förnya samhället och näringslivet. Finlands FoUI-system utvecklas på ett övergripande sätt, och målet är att FoU-utgifternas andel ska höjas till fyra procent av BNP före 2030. Syftet med statens nya investeringar i forskning och utveckling är att stärka samarbetet inom FoU-verksamheten, uppmuntra företag och andra forskningsorganisationer att avsevärt öka sitt ambitiösa forsknings- och utvecklingsarbete i Finland och förbättra förutsättningarna för forskning som producerar ny kunskap och kompetens. Enligt planen ska fokus i tilläggsfinansieringsobjekten dessutom ligga på starkare FoU-kompetens, forskningsinfrastrukturen och den tekniska infrastrukturen samt internationellt samarbete.

Rådet behandlade också sin arbetsplan för regeringsperioden. I planen betonas analys och prognostisering inom det nationella forsknings- och innovationssystemet samt uppföljning av FoU-finansieringen och utvärdering av dess genomslag.

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ inom statsförvaltningen. Rådet består av medlemmar av statsrådet och utomstående sakkunniga, och det har till uppgift att utveckla en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd och bildning samt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Rådets verksamhetsmodell reformerades hösten 2023 i enlighet med rekommendationerna från den parlamentariska FoUI-arbetsgrupp som var verksam under förra valperioden.

Ytterligare information: Henrik Vuornos, statsministerns specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 050 408 4422, och Johanna Moisio, forsknings- och innovationsrådets generalsekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 625. E-postadresserna har formen [email protected].