Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Hur påverkar ändringen av medborgarskapslagen integrationen?

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 9.4.2024 12.53 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 13.33
Pressmeddelande 155

Av propositionen om medborgarskapslagen framgår det inte vilka problem och utmaningar som förekommer idag. Utkastet ger dessutom ingen uppfattning om de sammantagna konsekvenserna av andra lagändringar som gäller naturalisation och utlänningslagstiftningen. Konsekvenserna för säkerheten och integrationen bör beskrivas noggrannare.

Det föreslås att medborgarskapslagen ändras i fråga om den boendetid som krävs för naturalisation. Syftet är att revidera medborgarskapslagen i enlighet med regeringsprogrammet genom att skärpa förutsättningarna för naturalisation. Avsikten är att betona en lyckad integration som en förutsättning för medborgarskap och att göra det möjligt att beakta säkerhetsaspekter bättre än tidigare.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det av utkastet till proposition inte framgår vilka problem eller utmaningar som förekommer idag i anslutning till integration eller säkerhet till följd av de gällande bestämmelserna. En beskrivning av de centrala problemen i nuläget och av ändringsbehoven underlättar bedömningen av hur förslaget påverkar problemen på ett sätt som främjar propositionens mål.

Enligt propositionen är syftet med en längre boendetid också att bättre kunna beakta säkerhetsrelaterade risker, till exempel så att personens oförvitlighet, som är ett villkor för naturalisation, kan granskas under en längre tidsperiod. Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det inte framgår vilka konsekvenser förslaget har för den nationella säkerheten eller säkerheten i vardagen.

Syftet med förslaget är att de utlänningar som ansöker om medborgarskap ska ha bättre förutsättningar att bli fullvärdiga medlemmar i samhället då de beviljas medborgarskap och får de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till medborgarskapet. Rådet anser att förslagets inverkan på integrationen inte har bedömts tillräckligt ingående. Det finns forskningsdata om sambandet mellan naturalisation och integration.

Utkastet till proposition ger intrycket att det främst är konsekvenserna av en längre boendetid som behandlats och att de konkreta konsekvenserna i vardagen för olika människogrupper inte behandlats. Hur kan kravet på en längre boendetid till exempel påverka personens tillgång till service, familjeåterförening eller ställning på arbetsmarknaden?

Utlåtandet av rådet för bedömning av lagstiftningen har lämnats om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen (projektnummer: SM034:00/2023). Inrikesministeriet lämnade propositionsutkastet till rådet per e-post den 22 mars 2024. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition följer anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning hjälpligt. I utkastet till regeringens proposition finns betydande brister och utkastet ska korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.

Mer information: Annika Collin, ledande sakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589, Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202 

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.