Hoppa till innehåll

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation träder i kraft 1.1.2021

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 14.14 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 9.58
Pressmeddelande

Republikens president har stadfäst de ändringar som gjorts i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Lagen träder i kraft den 1 januari 2021.

Syftet med ändringarna är bland annat att förbättra konsumenternas ställning, främja investeringar i kommunikationsnät och tillgången till kommunikationstjänster samt att bättre trygga säkerheten i näten.

Genom reformen genomförs de krav som följer av EU:s reviderade direktiv om audiovisuella medietjänster (det s.k. AVMS-direktivet) och direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (det s.k. telekomdirektivet) samt de åtgärder i EU:s gemensamma verktygslåda för 5G-säkerhet som gäller skyddet av kritiska delar av kommunikationsnätet.

Konsumenternas trygghet och tjänster förbättras

Maximitiden för tidsbegränsade telefonabonnemang i mobilnätet förkortas från 24 månader till 12 månader. En förkortad avtalstid underlättar konsumenternas möjligheter att byta leverantör av mobiltelenät. Teleföretaget åläggs dessutom att avgiftsfritt erbjuda konsumenten möjlighet att omedelbart kontrollera slutdatumet för en tidsbunden telefonanslutning till mobilnätet genom ett textmeddelande eller på något annat motsvarande enkelt sätt.

Minimihastigheten för bredband inom de samhällsomfattande tjänsterna höjs till fem megabit per sekund. De samhällsomfattande tjänsterna är såsom tidigare ett skyddsnät i sista hand och en garant för tillgången till basservice, om det inte finns marknadsmässiga lösningar att tillgå. De samhällsomfattande tjänsterna gäller konsumenter och mikroföretag. Hastigheten höjs slutgiltigt genom förordning av statsrådet under 2021.

Televisionsaktörernas skyldighet att förse program med ljud och text utvidgas till att delvis gälla också leverantörer av beställ-tv-tjänster. Dessutom åläggs aktörer som är ljud- och textningsskyldiga en skyldighet som rör textningskvaliteten, vilket förutsätter att textningen av program på finska och svenska ska vara tillräckligt klar och begriplig för användaren.

Regleringen av audiovisuella tjänster, bl.a. i anslutning till skyddet av barn, gäller i fortsättningen delvis även videodelningsplattformar. Genom förslaget görs regleringen av reklam mer flexibel i fråga om traditionella televisionssändningar. Dessutom åläggs leverantörer av beställ-tv nya skyldigheter för att främja europeiska produktioner och säkerställa deras synlighet.

Avgiften för samtal till riksomfattande abonnentnummer (företagsnummer) får efter en övergångstid endast vara lika stor som mobiltelefon- eller lokaltelefonavgiften. Det kommer alltså inte att vara möjligt att ta ut högre priser för abonnentnumren. Till exempel en del av företagens servicenummer och statsförvaltningens telefonnummer är sådana abonnentnummer. Ändringen har en övergångsperiod på tre år och den träder i kraft den 31 december 2023.

I fortsättningen ska teleföretagen underrätta Transport- och kommunikationsverket om att deras gamla nät, såsom kopparförbindelser, tas ur bruk eller ersätts sex månader före den planerade tidpunkten för åtgärden. Verket kan vid behov ålägga ett företag med betydande marknadsinflytande att bygga ett nytt ersättande nät inom området.

Ändringar i fråga om nätkoncessioner, byggande av basstationer underlättas

I lagen föreskrivs också om de nya nätkoncessionsprocesser som ska tillämpas på vissa frekvensområden. Till lagen har det fogats en möjlighet att förlänga giltighetstiden för beviljade nätkoncessioner. Dessutom föreskrivs det i lagen om möjligheten att utan öppet ansökningsförfarande förnya en nätkoncession för samma koncessionsinnehavare vars nätkoncession håller på att löpa ut.

I ett mobilnät som är verksamt inom ett avgränsat område är det i fortsättningen möjligt att bedriva ringa televerksamhet med stöd av ett radiotillstånd som Transport- och kommunikationsverket beviljat i stället för en nätkoncession som statsrådet beviljat. En sådan här tjänst kan tillhandahållas till exempel i en hamn, på ett fabriksområde eller på ett avgränsat bostadsområde, såsom i en stadsdel.

Byggandet av 5G-basstationer underlättas. För placering eller ibruktagande av trådlösa 5G-basstationer med kort räckvidd behövs inte ett sådant administrativt tillstånd av en myndighet som förutsätts någon annanstans i lag, om inte orsaker som hänför sig till skydd av byggnader, konstruktioner eller platser med ett arkitektoniskt eller historiskt värde eller med ett naturvärde eller till den allmänna säkerheten kräver det.

Uppmärksamhet fästs vid säkerheten i nät och innehåll

Ett teleföretag som förmedlar information kan åläggas att avlägsna olagligt innehåll i sådana fall där en leverantör av informationssamhällets tjänster, såsom en tjänst för laddning av innehåll, inte kan nås. På detta sätt förebyggs bland annat brott mot barn. Enligt den tidigare regleringen har det i praktiken inte varit möjligt att avlägsna olagligt innehåll, om tjänsteleverantören är okänd eller finns utomlands.

Genom lagen genomförs den åtgärd i EU:s gemensamma verktygslåda för 5G-säkerhet som gäller skyddet av kritiska delar av kommunikationsnätet. Det är förbjudet att använda en sådan nätverksutrustning i ett kommunikationsnät vars användning kan äventyra den nationella säkerheten. Regleringen tillämpas också på vissa separata nät som är anslutna till allmänna kommunikationsnät.

För att följa upp säkerheten i kommunikationsnäten inrättas det en ny delegation för nätsäkerhet. I delegationen ska centrala myndighetsaktörer från olika förvaltningsområden samt telebranschen vara representerade. Delegationen ska behandla frågor som gäller säkerheten i kommunikationsnäten på bred front och vid behov ge rekommendationer om hur nätsäkerheten kan förbättras.

Parallellt med de nuvarande kanalerna för varningsmeddelanden utvecklas en applikationsbaserad varningsinformation. Varningsmeddelanden förmedlas i fortsättningen utöver till radio och television till en applikation som Nödcentralsverket tillhandahåller, såsom applikationen 112Finland. Detta förbättrar tillgången till riktad information i nödsituationer och undantagssituationer. Dessutom ska radiomottagare som installeras i nya bilar ta emot och återge FM- och DAB-sändningar.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, överdirektör, tfn 040 5000 817, Twitter: @vilkkonen 

Pressmeddelande 11.06.2020: Lagstiftningen om elektronisk kommunikation reformeras
Valtioneuvoston hanketietokanta: Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen (LVM004:00/2019) (på finska)
Valtioneuvosto.fi: Tasavallan presidentin esittelyn aineistot (på finska)