Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Lagförslag om smidigare militärtjänst till riksdagen

Försvarsministeriet
21.10.2021 13.44 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 13.50
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 21 oktober 2021 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen samt till en ny lag om frivillig militärtjänst för kvinnor.

Syftet med lagarna är att göra militärtjänsten smidigare.

Det ska göras ändringar i värnpliktslagen i syfte att förhindra spridningen av en farlig smittsam sjukdom. Det ska bli möjligt att ordna uppbåd på distans i samband med pandemier. I dessa situationer är det försvarsministeriet som beslutar om undantagsförfaranden. Den värnpliktige kan däremot inte besluta om sätten att delta i uppbåd. Av samma orsak ska regionalbyråerna ges möjlighet att i samband med pandemier dra in repetitionsövningar och förordnanden till övningar.

I den gällande lagstiftningen finns ingen enhetlig bestämmelse om när militärtjänsten senast ska inledas. Enligt lagförslaget ska beväringstjänsten inledas senast under det år när den värnpliktige fyller 29 år.

Ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor tidigareläggs med ungefär sex veckor. Ansökningarna ska lämnas in senast den 15 januari. Ändringen gör det möjligt att ordna uttagning för kvinnor samtidigt som uppbåden. Hälsoundersökningarna i samband med urvalen kan därmed också utföras i samma rytm som männens.

Tidsfristen för kvinnors rätt att avbryta den frivilliga tjänstgöringen förkortas från 45 dagar till 30 dagar efter dagen för inträde i tjänstgöringen. Detta förhindrar avbrytande efter uttagningarna till utbildningsgren och överföringar mellan grundenheterna till följd av detta.

Det föreslåst en ändring av civiltjänstlagen som ska förtydliga situationen för personer som redan en gång vägrat och dömts för vägran att fullgöra civiltjänst. De vars åtal har förkastats ska inte längre på nytt förordnas att fullgöra sin civiltjänstplikt under fredstid.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2022. Det föreslås att bestämmelsen i värnpliktslagen om den sista möjliga tidpunkten för inledande av beväringstjänst ska tillämpas på beväringar som inleder sin beväringstjänst efter den 1 januari 2024.

I regeringspropositionerna ingick inte sådan mer omfattande utveckling av värnpliktssystemet och den frivilliga militärtjänsten för kvinnor som ska ses över i den parlamentariska kommitté som tillsattes av statsrådet den 5 mars 2020.

Ytterligare information om propositionerna ges vid försvarsministeriet av Joona Lapinlampi, regeringssekreterare, tfn 0295 140 033, joona.lapinlampi(at)gov.fi.

Tillbaka till toppen