Hoppa till innehåll

Nya EU-sanktioner mot Ryssland träder i kraft

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.7.2022 18.01 | Publicerad på svenska 28.7.2022 kl. 13.20
Pressmeddelande

Europeiska unionen har den 21 juli 2022 infört nya sanktioner till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. De nya sanktionerna omfattar bland annat förbud mot import av ryskt guld. Sanktionerna som nu träder i kraft utvidgar och preciserar tidigare sanktioner och specificerar verkställigheten av dem.

Sektorspecifika ekonomiska sanktioner utvidgas genom importförbud mot ryskt guld och förädlade guldprodukter. Guld är Ryssland näst största exportprodukt efter energi. Dessutom utvidgas listan över produkter och teknik som omfattas av exportkontroll. Genom utvidgningarna kommer kontroll­förteckningen allt närmare de viktigaste partnerländernas motsvarande förteckningar.

Inom trafiksektorn utvidgas förbudet för ryskflaggade fartyg att anlöpa hamnar i EU-länder genom att lägga till slussar i förbudet och på så sätt garantera bättre genomförande av sanktionerna och förhindra att de kringgås.

Inom finanssektorn specificeras det tidigare förbudet att ta emot insättningar till att gälla också verksamhet via tredje länder utanför EU och Ryssland för att kringgå sanktionerna.

I förbudet som gäller verksamhet med vissa ryska statsägda bolag specificeras ett undantag som gör det möjligt att transportera lantbruksprodukter, olja och oljeprodukter till tredje länder. Genom beslutet betonas Europeiska unionens engagemang i kampen för den globala livsmedels- och energisäkerheten och för att undvika eventuella negativa följder av sanktionerna.

Beslutet och förordningen som nu har godkänts strävar efter att specificera att tidigare, nuvarande eller senare EU-sanktioner inte riktar sig mot någon form av handel med lantbruksprodukter eller livsmedel mellan Ryssland och tredje länder. EU-sanktionerna hindrar inte heller tredje länder eller dessa länders medborgare utanför EU att köpa farmaceutiska eller medicintekniska produkter från Ryssland.

Listan över sanktionerade personer och sammanslutningar utvidgas också. Det gäller frysning av tillgångar och rese- och transiteringsrestriktioner. De personer som nu lagts till på listan är politiska aktörer och myndigheter i Ryssland på federationsnivå och regionnivå, representanter för Rysslands armé, nationalgardet och säkerhetstjänsten FSB, ledande personer inom de områden som Ryssland ockuperat och det olagligt annekterade Krim, ryska opinionsbildare samt inflytelserika personer i affärslivet och deras familjemedlemmar som stöder eller drar nytta av den ryska regeringen samt ledningen i organisationer som sprider rysk propaganda. De nya sammanslutningarna på listan är organisationer och ämbetsverk som deltagit i informationspåverkan samt företag som understött den ryska armén eller deltagit i stölder av ukrainskt spannmål. Dessutom läggs Sberbank till listan över sanktionerade finansieringsinstitut.

Genom de godkända besluten specificeras och utvidgas möjligheterna för medlemsländernas myndigheter att bevilja tillstånd för överlåtande av frysta medel till personer och sammanslutningar som är med på listan. Undantagen gäller situationer, där man kan förebygga allvarliga effekter på människors hälsa och säkerhet eller på miljön eller där det är fråga om betalningar för anskaffning av lantbruksprodukter och livsmedel.

Sanktionspaketet omfattar nya skyldigheter som gäller lämnande av uppgifter för att säkerställa att sanktionerna verkställs. Alla fysiska personer, juridiska personer och andra aktörer är skyldiga att lämna information för att främja efterlevnaden av bestämmelserna om sanktioner. De som är föremål för sanktionerna är skyldiga att inom en övergångstid på sex veckor lämna information om sin egendom inom EU eller tillgångar som de förfogar över och att samarbeta med behöriga myndigheter för kontroll av de lämnade uppgifterna. Det är förbjudet att medvetet och uppsåtligt kringgå informationsskyldigheten.

Mer information: