Hoppa till innehåll

Överenskommelse om ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.2.2022 15.29 | Publicerad på svenska 7.2.2022 kl. 10.22
Pressmeddelande 73/2022

En projektgrupp bestående av statssekreterare och projektets parlamentariska uppföljningsgrupp har färdigställt sitt förslag till ny finansieringsmodell och finansieringsnivå för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Avsikten är att en regeringsproposition om reformen av finansieringsmodellen ska lämnas till riksdagen hösten 2022. Verksamheten enligt den nya finansieringsmodellen inleds den 1 januari 2024.

Vid ramförhandlingarna 2021 kom regeringen överens om att tillsätta ett tidsbegränsat projekt med uppgift att utarbeta ett förslag till ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter från ingången av 2024. En ny finansieringsmodell tas fram för att garantera förmånstagarna en förutsägbar, stabil och tillräcklig finansiering som tryggar deras autonomi.

Parlamentariskt förslag till finansieringsmodell

I den nya finansieringsmodellen intäktsförs Veikkaus Ab:s vinstmedel till staten som icke-öronmärkta allmänna medel. Syftet med lotterilagen är fortsättningsvis att förebygga skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Beslut om finansieringen av de aktörer som för närvarande får understöd från Veikkaus Ab fattas i fortsättningen som en del av den normala beredningen av statsbudgeten.

Nivån för statsunderstödsfinansieringen fastställs politiskt genom det beslut om ramarna för statsfinanserna som ingår i planen för de offentliga finanserna. Finansieringsnivån fastställs alltså för de fyra kommande åren, det vill säga för hela ramperioden, i syfte att förbättra kontinuiteten och förutsägbarheten. På årsnivå fastställs den anslagsnivå för statsunderstödsfinansieringen som föreslås i budgetpropositionen under budgetbehandlingen.

Det föreslås dessutom att det tillsätts en parlamentarisk delegation med uppgift att följa finansieringen till allmännyttiga samfund och utvecklingen av verksamheten. Delegationen ska tillsättas för riksdagsperioden. Som ett led i reformen av finansieringsmodellen bereds det nya sektorspecifika ramlagar för ministerierna i syfte att förenhetliga nuvarande praxis. I lagarna ska enligt förslaget ingå bestämmelser om att kostnadsnivåns allmänna utveckling ska beaktas i totalnivån för finansieringen.

Parlamentarisk överenskommelse om finansieringsnivån

Projektgruppen och den parlamentariska uppföljningsgrupp som sammanträdde i samband med beredningen av finansieringsmodellen har enats om finansieringsnivån för 2024–2026. Finansieringsnivån för 2024 fastställdes till 990 000 000 euro utifrån medelvärdet för Veikkaus avkastningsutveckling på lång sikt. Till 2026 kommer finansieringsnivån att sjunka till 974 900 000 euro i och med att anslagen för rehabilitering av veteraner minskar. I den parlamentariska överenskommelsen fastställdes också att de nuvarande fördelningsförhållandena (4 % för JSM, 53 % för UKM och 43 % för SHM) ska respekteras under övergångsperioden.

Närmare information om den parlamentariska överenskommelsen och regeringens fortsatta beredning ges tisdagen den 8 februari.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statssekreterare, tfn 09 1602 2006, statsrådets kansli