Hoppa till innehåll

Programmet för Finlands EU-ordförandeskap har offentliggjorts: Ett hållbart Europa – en hållbar framtid

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.6.2019 15.32 | Publicerad på svenska 10.7.2019 kl. 9.17
Pressmeddelande 345

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet. Programmet för EU-ordförandeskapet offentliggjordes onsdagen den 26 juni.

”Under vårt stundande EU-ordförandeskap påverkar Finland EU:s framtid. Det är upp till oss själva om vi ser Finland som ett litet eller ett stort EU-land. Ju aktivare vi är, desto större ser vi ut att vara. EU:s framtid ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Enligt sloganen för vårt ordförandeskap är målet Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”, sade statsminister Antti Rinne när han presenterade programmet för Finlands riksdag.

”Under Finlands EU-ordförandeskap ligger tyngdpunkten på EU:s globala ledarroll i klimatfrågor. EU på 2020-talet kan uppfylla medborgarnas förväntningar genom att bana väg för lösningar på mänsklighetens stora utmaningar. Klimatförändringen är den största utmaningen och därför är ’ja, men’-politikens tid förbi vid bekämpningen av den. I Finland, inom EU och på global nivå”, sade statsministern.

Enligt programmet för EU-ordförandeskapet ska hållbarheten vara den gemensamma nämnaren för alla EU:s åtgärder, och genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling ska säkerställas såväl i unionen som i ett bredare perspektiv. EU ska höja sin profil som global klimatledare genom att anta en långsiktig klimatstrategi, som resulterar i att EU är klimatneutralt 2050.

”Hållbarhet hör också ihop med EU:s gemensamma värden. Mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten är värden som en medlem i EU måste förbinda sig till”, fortsatte statsminister Rinne.

Ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering som mål

I programmet för EU-ordförandeskapet lägger Finland tonvikt vid att den inre marknaden, den regelbaserade frihandeln och ett aktuellt högklassigt regelverk säkerställer EU:s gemensamma konkurrenskraft. Fokus ska ligga på att övergripande utnyttja forskning, utveckling och innovation samt digitalisering. Genom att främja kompetens och utbildning, regional och social rättvisa samt jämställdhet skapar EU hållbar tillväxt och välfärd för sina medborgare.

”EU fungerar som bäst när vi ökar människornas välfärd och säkerhet och minskar ojämlikheten”, sade statsminister Rinne i sitt tal.

Enligt programmet är det för att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet av yttersta vikt att stärka unionens inre och yttre säkerhet samt försvarssamarbetet, däribland avvärjandet av hybridhot.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019 och ordförande både för rådets formella möten i Bryssel och Luxemburg och för de informella ministermötena i Finland. Finland ordnar under sitt ordförandeskap sex informella ministermöten och flera möten på tjänstemannanivå i Finlandiahuset i Helsingfors.

Mer information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 50 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn +358 295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (medierelationer), tfn +358 50 477 7362, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn +358 40 537 0733, statsrådets kansli