Hoppa till innehåll

Regeringen har fastställt en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.5.2020 19.38 | Publicerad på svenska 11.5.2020 kl. 12.30
Pressmeddelande 308/2020
Regeringens förhandlingar 4.5.2020

Under sina förhandlingar söndagen den 3 maj och måndagen den 4 maj enades regeringen om en handlingsplan för en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen och för att gradvis avveckla de restriktioner som införts på grund av coronaviruset. Regeringen ska fatta ett principbeslut om strategin vid statsrådets allmänna sammanträde. I principbeslutet beskrivs åtgärderna i strategin mer ingående. Beslutet fattas på basis av den rapport om fas 1 som exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppen utarbetat under understatssekreterare Martti Hetemäkis ledning (bilaga).

Coronavirusepidemins spridning har avstannat i Finland tack vare restriktionerna och den förbättrade allmänna hygienen. Fastän epidemin för närvarande är inne i ett lugnt skede föreligger en risk att den börjar spridas snabbare igen.

Avsikten med regeringens åtgärder är och har varit att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Målsättningen är att med hjälp av hybridstrategin effektivt bromsa epidemin på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt medför negativa konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Hybridstrategin innebär en kontrollerad övergång från omfattande restriktioner till allt mer riktade åtgärder och en effektiviserad hantering av epidemin i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar, beredskapslagen och eventuellt andra författningar.

I hybridstrategin stöder man sig, förutom på kontrollerade restriktioner och gradvis avveckling av dem, även på principen om att testa, spåra, isolera och behandla. På detta sätt kan man förhindra sjukdomens spridning. Principens genomförande kan ytterligare effektiviseras med hjälp av en mobilapplikation som baserar sig på frivillighet och som respekterar användarnas dataskydd.

Det råder fortsatt undantagsförhållanden i Finland, och regeringen har beslutat att utfärda förlängningsförordningar om utövning av befogenheter i enlighet med följande paragrafer i beredskapslagen: 86 § (styrning av social- och hälsovårdsenheternas verksamhet), 87 § (annan styrning av hälsovården), 88 § (iakttagande av tidsfrister för icke brådskande vård, bedömning av servicebehovet inom socialvården), 93 § (avvikelser från anställningsvillkor) och 94 § (begränsning av uppsägningsrätten).

Under sina förhandlingar fattade regeringen beslut om att stegvis avveckla följande restriktioner:

 • De rättsliga begränsningarna av gränstrafiken avvecklas från och med den 14 maj 2020 så att det över gränser inom Schengenområdet tillåts arbetsresor som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt annan nödvändig trafik. (Korrigering 5.5.2020 kl. 9.15: ordet ”ordinarie” struket framför ”anställningsförhållande”.)

 • Det avråds fortfarande från utlandsresor på fritiden, och utrikesministeriets reseanvisningar förlängs till denna del. Inrikesministeriet utarbetar närmare anvisningar för hur gränstrafiken stegvis ska öppnas. Finland anser att det är viktigt att åtgärderna för att avveckla begränsningarna av gränstrafiken samordnas inom EU.

 • Restauranger och kaféer får successivt öppna från och med den 1 juni 2020, förutsatt att effekterna av de restriktionslättnader som görs nu och en senare allmän epidemiologisk lägesbedömning stöder beslutet. Detta förutsätter ändringar i lagstiftningen, så att det för verksamheten i fråga föreskrivs om till exempel begränsningar av kundantal och serveringstider. Förslag till lagstiftning ska behandlas av regeringen senast den 13 maj 2020.
 • Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.
 • Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med den 1 juni med specialarrangemang.
 • Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.
 • Från och med den 1 juni får följande offentliga lokaler öppna: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.
 • Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31 juli 2020.
 • Sammankomster behöver fortsatt begränsas. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.
 • Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang, idrottsevenemang och religiösa tillställningar. När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker, bibliotek och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar sänder social- och hälsovårdsministeriet regionalförvaltningsmyndigheterna ett styrningsbrev om genomförande av dessa begränsningar för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
 • De begränsningar som gäller gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete gäller till och med den 13 maj 2020. Från och med den 14 maj kontrolleras användningen av sådana läroanstalters lokaler för undervisning genom åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Det är möjligt att stegvis och på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning. Statsrådet rekommenderar dock att undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter samt inom fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna ordnas som distansundervisning till terminens slut.
 • Begränsningarna i fråga om ordnandet av grundläggande konstundervisning gäller till och med den 13 maj 2020, varefter lokalerna vid läroanstalterna för grundläggande konstundervisning på motsvarande sätt öppnas för närundervisning.
 • Rekommendationen om distansarbete gäller tills vidare. Rekommendationen bedöms på nytt efter sommaren.
 • Personer över 70 år rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter i den mån det är möjligt. Statsrådet understryker vikten av att personer som hör till riskgrupper använder eget omdöme vid iakttagandet av rekommendationen.
 • Restriktionerna som gäller besök vid enheter inom social- och hälsovården gäller tills vidare, och frågan bedöms på nytt före utgången av juni. Exempelvis vid vård- och omsorgsenheter försöker man hitta nya rutiner för att möjliggöra sociala kontakter på ett tryggt sätt.


Bilaga: Exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppens rapport, fas 1. Coronakrisens konsekvenser och en plan för en hybridstrategi för hantering av epidemin

Rapporten i statsrådets publikationsarkiv Valto | Rapporten på statsrådets webbplats


Ytterligare information: Martti Hetemäki, kanslichef, tfn 0295 530 292, finansministeriet, Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338, social- och hälsovårdsministeriet (arbetsgruppens rapport) och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821