Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Genomforandet av regeringsprogrammet
Regeringen överlämnade propositioner med förslag till skärpning av vårdgarantin och revidering av naturvårdslagen

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 1.6.2022 12.52
Regeringen överlämnade propositioner med förslag till skärpning av vårdgarantin och revidering av naturvårdslagen

I maj överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till skärpning av vårdgarantin samt en proposition med förslag till ny naturvårdslag.

Vårdgarantin enligt hälso- och sjukvårdslagen skärps så att den längsta väntetiden för icke-brådskande undersökning eller vård inom den öppna primärsjukvården förkortas från tre månader till sju dagar. Den längsta väntetiden inom mun- och tandvården förkortas från sex månader till tre månader.

Väntetiderna räknas från den dag då vårdbehovet bedömts. Bedömningen av vårdbehovet ska göras tidigare än inom den tid på tre dygn som gäller nu, nämligen genast när patienten tar kontakt eller under samma dag.

Propositionen bidrar till regeringsprogrammets mål att förbättra social- och hälsovårdstjänsterna.

Regeringen överlämnade också en proposition med förslag till ny naturvårdslag i maj. Lagförslaget bygger på den gällande naturvårdslagen. Den gällande lagen har uppdaterats exempelvis med nya kapitel som innehåller bestämmelser om frivillig ekologisk kompensation, hotade naturtyper, hantering av naturinformation samt den nationella strategin och handlingsprogrammet för biologisk mångfald. Anpassning till klimatförändringarna tas in som ett av lagens syften.

Lagen bidrar till regeringsprogrammets mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland.

Tillbaka till toppen