Hoppa till innehåll

Regeringens proposition om ändringar i värnpliktslagen för att trygga gränssäkerheten överlämnades till riksdagen

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.41 | Publicerad på svenska 6.6.2024 kl. 13.50
Pressmeddelande

Den 6 juni 2024 lämnade Statsrådet på föredragning av försvarsminister Antti Häkkänen en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i värnpliktslagen som stöder upprätthållandet av gränssäkerheten.

-Vi tryggar den nationella säkerheten och gränssäkerheten i alla lägen. Genom propositionen möjliggör vi att Gränsbevakningsväsendets tjänstekår får flexibel hjälp av gränstruppsreservister, om läget skulle bli särskilt svårt. Jag hoppas att riksdagen behandlar propositionen snabbt, säger försvarsminister Häkkänen.

För närvarande är det möjligt att genom påskyndat förfarande förordna värnpliktiga som hör till reserven endast till sådana repetitionsövningar som syftar till att höja den militära beredskapen. Det nya syftet för repetitionsövningar är avsett för situationer där gränssäkerheten allvarligt äventyras. Det kan till exempel vara fråga om en störning av gränssäkerheten som utvecklas synnerligen snabbt till följd av ett hybridhot i form av omfattande instrumentaliserad inresa eller en situation där det krävs intensifierad övervakning av riksgränsen till följd av en storolycka eller pandemi.

Enligt förslaget ska lagen i fortsättningen tillåta att reservister som placerats i gränstrupper förordnas till repetitionsövning snabbare än de tre månader som nu föreskrivs i lagen. Propositionen gäller således endast en liten del av reservisterna, det vill säga de reservister som placerats i gränstrupperna.

Värnpliktiga som hör till gränstruppsreserven kan under en gränsbevakningsmans omedelbara uppsikt och tillsyn anlitas till exempel för gränsbevakningens sensoriska övervakning och patrulleringsuppgifter, bevaknings-, handlednings- och trafikstyrningsuppgifter samt för olika stöduppgifter, såsom transportuppgifter eller upprätthållande av ledningssystemnät.

I remissyttrandena om utkastet till proposition ansågs propositionens mål allmänt taget vara värda att understöda och behövliga med beaktande av förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön. Vid den fortsatta beredningen fästes särskild uppmärksamhet vid att de situationer där regleringen kan bli tillämplig beskrivs närmare. Vid den fortsatta beredningen utvidgades också granskningen av propositionens genomförandealternativ i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna samt förtydligades regleringen om beslutsförfarandet.

Ytterligare upplysningar vid försvarsministeriet ges av Hanna Nordström, lagstiftningsdirektör, [email protected], tfn +358 295 140 600 och vid inrikesministeriet av Sanna Palo, regeringsråd, [email protected], tfn +358 295 421 601