Hoppa till innehåll

Regeringens svar på interpellationen om minister Wille Rydmans ställning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.6.2024 12.07
Interpellationssvar

Statsminister Petteri Orpo besvarade den 20 juni 2024 interpellationen om minister Wille Rydmans ställning. Det talade ordet gäller.

Ärade talman!

Finland måste ha en handlingskraftig regering.

Regeringens handlingskraft mäts genom regeringens förmåga att verkställa beslut. Det vill säga förmåga att genomföra det program som den kom överens om vid regeringsförhandlingarna och de reformer som redan länge efterlysts av experterna.
Regeringens program och politik är beroende av riksdagens förtroende. Detta förtroende mäts vid omröstning i den folkvalda riksdagen.

Genom en interpellation har oppositionen möjlighet att mäta förtroendet för regeringen. Vid en interpellationsomröstning prövar riksdagen framför allt sitt förtroende för regeringens politik och handlingskraft. Med andra ord förtroendet för hur regeringen förverkligar det som majoriteten av den genom fria val valda riksdagen vill.

Ärade talman!

Regeringen har under sitt första år målmedvetet genomfört de ekonomiska reformer och sysselsättningsreformer som är nödvändiga för Finland.

Vi har fattat beslut om de anpassningsåtgärder på nio miljarder euro som Finlands offentliga finanser kräver. Vi har genomfört och håller på att genomföra arbetsmarknadsreformer som borde ha genomförts för tiotals år sedan. Vi har förnyat den sociala tryggheten så att den är sporrande. Vi har stärkt säkerheten och ökat antalet poliser.

Vi har gjort historiska satsningar på forskning och utveckling. Vi har stärkt den grundläggande utbildningen. Vi har ökat antalet veckotimmar i grundskolan, antalet nybörjarplatser i högskolorna och fattat beslut om tusen nya doktorander i högskolorna runtom i Finland.

Vid vårens ramförhandlingar fattade vi beslut om nya åtgärder som påskyndar tillväxten. För närvarande ser vi till att de frågor som är centrala för Finland kommer att lyftas upp på Europeiska kommissionens agenda.

Mot bakgrund av allt detta vågar jag göra bedömningen att denna regering är mycket handlingskraftig.

Samma slutsats har man kunnat dra av den mängd kritik som oppositionen har riktat mot regeringens beslut. Med stöd av den skulle någon kunna säga att oppositionen anser att regeringen kanske är alltför handlingskraftig.

Ärade talman!

Denna regering har förbundit sig till att främja demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten. På hösten överlämnade statsrådet ett meddelande till riksdagen om åtgärder som främjar likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället. Varje regeringsparti har förbundit sig till innehållet i det meddelandet.

Tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för fria medier är en central del av rättsstaten och demokratin. I en fri demokrati är det också mediernas uppgift att öppet och kritiskt utvärdera makthavarnas verksamhet.

Enligt det pressfrihetsindex som organisationen Reportrar utan gränser upprätthåller är Finland på femte plats, det vill säga i främsta ledet tillsammans med de övriga nordiska länderna, så som det ska vara. Finland är ett föregångarland i fråga om pressfrihet och hos oss litar man på medierna.

Fria medier är också en betydande samhällelig maktutövare, även kallad den fjärde statsmakten.

Medierna och deras representanter måste få handla fritt utan försök till att sätta munkavle på dem eller att försvåra deras arbete. Detta innebär dock inte att det inte kan föras en kritisk öppen diskussion om till exempel journalistikens innehåll eller de val som gjorts i redaktionerna. Fri diskussion och framförande av åsikter är en del av demokratin på samma sätt som mediefriheten.

Det är viktigt att det med låg tröskel förs diskussion om såväl yttrandefriheten som pressfriheten.

Ärade talman!

Riksdagen röstade för förtroende för minister Rydman med rösterna 106–65 den 8 september 2023. Förtroendet för Rydman har alltså redan prövats i riksdagen för ett år sedan.

Av en minister förutsätts att ministern i sitt uppdrag följer grundlagen och andra lagar samt handlar rättvist och opartiskt för medborgarnas och samhällets bästa. Enligt regeringens bästa vetskap har minister Rydman handlat så i sitt ministeruppdrag.

När företrädarna för regeringspartierna i denna sal ger sitt stöd till minister Rydman, ger de inte sitt stöd till hur han handlar eller inte handlar i sitt privatliv. 

De ger sitt stöd till att regeringen fortsätter att trygga Finlands säkerhet, hållbara ekonomi och välfärd.