Hoppa till innehåll

Statsägarens hållbarhetsprogram behandlar de viktigaste utmaningarna i bolagsportföljen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.6.2024 9.10
Pressmeddelande

I hållbargetsarbetet inom statens ägarstyrning betonas klimat- och naturarbete, mänskliga rättigheter, mångfald i arbetslivet, hållbarhet i ersättningssystemen samt bolagens ansvar för sin värdekedja. Dessa är de huvudsakliga målen i det nya hållbarhetsprogrammet för den statliga ägaren, där man har identifierat de hållbarhetsteman som är kritiska med tanke på statens bolagsinnehav och för vilka det har fastställts mål och indikatorer på portföljnivå. Genomförandet av programmet förutsätter bland annat en dialog med bolagen och olika slags riskkartläggningar.

I samband med publiceringen av statsrådets ägarpolitiska principbeslut presenterades ett nytt handlingssätt: avdelningen för ägarstyrning ska regelbundet utarbeta ett hållbarhetsprogram för statens bolagsinnehav. I programmet fastställs den statliga ägarens mål gällande hållbarhet och indikatorer med hjälp av vilka ägaren kan följa upp effekterna av sitt arbete i fråga om hållbarhet och ägarstyrning. 

I det ägarpolitiska principbeslutet har staten i egenskap av ägare traditionellt informerat bolagen om vilka förväntningar man har på bolagens hållbara affärsverksamhet. Hållbarhetsprogrammet är ett verktyg för att följa upp och omsätta dessa förväntningar i praktiken.

”Den statliga ägaren har traditionellt varit mycket ambitiös i sina förväntningar gällande hållbarhet, och i egenskap av stor statlig ägare har vi all rätt att vara det. Det är också bra att förstå att en hållbar affärsverksamhet är ekonomiskt förnuftig: den stärker bolagens konkurrenskraft och ökar deras ägarvärde”, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz

”Samtidigt behöver vi också utveckla vår egen roll som ansvarsfull ägare och öka fokus och systematiken i vårt arbete. Detta behov tillgodoses av det hållbarhetsprogram som nu har utarbetats för första gången”, fortsätter minister Adlercreutz.

Hållbarhetsprogrammet bygger på statsrådets ägarpolitiska principbeslut

I det ägarpolitiska principbeslutet preciseras vad staten i egenskap av ägare förväntar sig när det gäller hållbarhet bland annat i fråga om bolagens klimat- och naturarbete samt betonas bolagens ansvar för vilka konsekvenser deras värdekedja har för miljön och de mänskliga rättigheterna.  Hållbarhetsprogrammet stöder sig på de ägarpolitiska riktlinjerna och omfattar sex prioriteringar:

  • klimatvänlighet och en grön omställning
  • biologisk mångfald
  • hållbarhet i värdekedjorna och iakttagande av aktsamhetsprincipen
  • respekt för de mänskliga rättigheterna i hela värdekedjan
  • en ansvarsfull roll som arbetsgivare samt mångfald i arbetslivet
  • hållbarhet i ersättningssystemen.

”Dessa sex prioriteringar påverkar i stor utsträckning bolagens konkurrenskraft och ägarvärde, och de innebär såväl betydande möjligheter som risker på bolagsportföljens nivå. Därför kommer staten som ägare i fortsättningen att fokusera särskilt på att följa upp och främja prioriteringarna i programmet”, säger konsultativa tjänstemannen Katariina Sillander, som ansvarar för hållbarhetsfrågor vid avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Varje prioritering är förenad med olika mål, indikatorer och åtgärder på bolagsportföljens nivå, vars framsteg ska rapporteras på våren som en del av regeringens årsberättelse.

”På portföljnivå följer vi till exempel utvecklingen av bolagsinnehavets totala utsläpp och styrelsernas mångfald. Dessutom fäster vi i fortsättningen vikt vid bland annat huruvida bolagen har förbundit sig till vetenskapligt grundade mål för utsläppsminskning och gjort en bedömning av riskerna och konsekvenserna för naturens biologiska mångfald samt huruvida bolagens processer för att respektera de mänskliga rättigheterna är på den nivå som krävs”, berättar Sillander.

Målet är en tydligare lägesbild över hållbarheten i portföljen

I fortsättningen ska det inom ägarstyrningen också göras tematiska kartläggningar av risker som är förenade med hållbarhet, bland annat när det gäller biologisk mångfald och mänskliga rättigheter.

”Det är viktigt för ägaren att få en lägesbild av de mest kritiska frågorna gällande hållbarhet för bolagsinnehaven och att följa upp hur de ägarpolitiska riktlinjerna utvecklas i bolagen. Lika viktigt är det att fortsätta föra en regelbunden dialog om hållbarhet med de enskilda bolagen – i synnerhet utifrån hur hållbarhet påverkar bolagets resultat och vilka iakttagelser staten i egenskap av ägare har gjort kring detta i sin analys av bolaget”, säger Katariina Sillander.

Mer information: Katariina Sillander, konsultativ tjänsteman, avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli, tfn 050 5690902; Crista Grönroos, specialmedarbetare, förfrågningar om intervjuer med ministern, tfn 050441 4257, [email protected]