Hoppa till innehåll

Statsminister Petteri Orpos presentationsanförande vid riksdagens debatt om statsrådets meddelande den 6 september 2023

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.9.2023 14.05 | Publicerad på svenska 6.9.2023 kl. 16.26
Tal
Foto: Riksdagen / Hanne Salonen

Statsminister Petteri Orpo höll ett presentationsanförande vid riksdagens debatt om statsrådets meddelande den 6 september 2023. Det talade ordet gäller.

Ärade talman!

Statsrådet har lämnat ett meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering till riksdagen. Genom detta meddelande vill regeringen säkerställa att riksdagen kan föra en grundlig parlamentarisk debatt om regeringens riktlinjer och planer för att främja dessa frågor.

I Finland har vi arbetat ihärdigt för likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering. Globalt sett är vi en föregångare i detta arbete.

Trots detta är rasism fortfarande ett problem också i det finländska samhället. Till exempel på arbetsmarknaden och inom utbildningen finns det diskriminerande attityder och strukturer som måste ändras. Förändringen förutsätter ärlig debatt och åtgärder till följd av den. Det är denna regering redo för. Det finns ingen plats för rasism i det finländska samhället.

Regeringen har i sitt program förbundit sig att främja demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Regeringen har förbundit sig att främja likabehandling och icke-diskriminering och att motarbeta rasism.

Alla ministrar i regeringen avsäger sig från rasism och förbinder sig till aktivt arbete mot rasism både i Finland och internationellt.

Detta är regeringens budskap till riksdagen, finländarna, dem som flyttat till Finland och dem som funderar på att göra det – och till hela världen: Finland kommer också framöver att vara ett öppet och internationellt land. Vi tar problemen på allvar. Vi arbetar målmedvetet för att lösa dem.

Ärade talman!

Meddelandet har beretts av en arbetsgrupp bestående av statssekreterare och kanslichefer. Arbetsgruppen har hört cirka hundra experter: företrädare för det civila samhället, forskare och andra centrala aktörer. Meddelandet utarbetades i rask takt, men med omsorg.

Meddelandet stöder sig på regeringsprogrammet och tidigare regeringars arbete för likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering. Meddelandet kommer att konkretiseras genom ett åtgärdsprogram, med åtgärder som också ingår i den föregående regeringens program Ett jämlikt Finland.

Vid de samråd som arbetsgruppen ordnade lyftes upprepade gånger fram vissa behov som regeringen har beaktat i sitt arbete. Det gäller bland annat avvecklande av ojämlika samhällsstrukturer, stärkande av goda relationer mellan befolkningsgrupperna, den centrala betydelsen av tillträde till arbetsmarknaden och stärkande av kunskapsbasen om rasism.

Under samråden framfördes endast få förslag till ändringar av lagstiftningen. Lagstiftningen som helhet är på en god nivå hos oss.

Finlands lagstiftning utgör en god rättslig grund för främjandet av likabehandling. Enligt grundlagen är alla lika inför lagen. Tillsammans med internationella avtal som är bindande för Finland garanterar grundlagen rätten till likabehandling för alla.

Det finns rum för förbättring när det gäller att uppnå likabehandling. Bristerna är förknippade med hur lagstiftningen och tillsynen över den fungerar. Därför fokuserar åtgärderna i regeringens meddelande på sådana åtgärder genom vilka jämställdhet och likabehandling kan främjas i praktiken.

Finland agerar inte ensamt. Vi är en del av Europeiska unionens politiska och ekonomiska värdegemenskap. Finland har konsekvent hört till den grupp av EU-länder som bygger en union där likabehandling främjas och rasism bekämpas, och kommer att göra det också under denna regering.

Ärade talman!

Alla förstår att problemen med strukturer och attityder i samhället inte kan lösas på en gång genom ett enda meddelande. Det krävs enträget arbete för att utrota rasismen – precis som det har krävts hittills. Det krävs aktivt agerande och bred uppbackning från samhället.

Regeringen har förbundit sig till arbete mot diskriminering och rasism under hela valperioden. Jag som statsminister kommer att leda arbetet, som ska utföras i regi av statsrådets kansli. Vid kansliet samlas expertis på antidiskriminering.

Vi ser till att arbetet för likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering inte blir bara tomma ord på papper. Därför avsätter vi under budgetförhandlingarna resurser för att genomföra åtgärderna – inom utgiftsramarna.

Vi bedömer hur genomförandet av åtgärderna i meddelandet framskrider och behovet av eventuella fortsatta åtgärder vid regeringens halvtidsöversyn 2025.

Vi gör större insatser för likabehandling och icke-diskriminering än vad som tidigare har gjorts i Finland. Vi gör vårt bästa.

Det är viktigt att beslutsfattarna hör dem som i sin vardag utsätts för rasism och diskriminering eller arbetar för att lösa dessa problem. Vi inleder rundabordsdiskussioner om främjande av likabehandling och icke-diskriminering, som ska föras årligen under min ledning. Vi stärker också dialogen med civilsamhällesorganisationerna.

Ärade talman!

Hela samhällets insats behövs för att förebygga och bekämpa rasism. Åtgärder måste vidtas såväl inom politik, fostran och hobbyverksamhet som på arbetsplatserna. Vi kan och bör bygga upp ett bättre samhälle i dagliga situationer och möten med människor.

Likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering berör oss alla. I detta meddelande fäster regeringen särskild vikt vid barn och unga, eftersom framtiden byggs genom dem.

I Finland finns det samhällsstrukturer som möjliggör ökad jämlikhet. Vi har förbättrat och kan ytterligare förbättra allas likvärdiga möjligheter. Högklassig småbarnspedagogik är ett av de viktigaste sätten att göra det. Vi vill öka i synnerhet invandrarbarns deltagande i småbarnspedagogik. Att lära sig finska eller svenska i ett tidigt skede och att delta i småbarnspedagogik ger goda förutsättningar för skolgång.

Utbildning och kunnande har alltid varit ett sätt både för individen och för Finland att klara sig ute i världen. Därför inleder vi ett utvecklingsprogram för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor som ska omfatta hela utbildningssystemet. Vi identifierar frågor som vi kan satsa mer och bättre på, och verkligen gör det.

Vi kan öka delaktigheten i omgivningar som ger individer en känsla av samhörighet eller en möjlighet att uttrycka sig själva: vi vidtar åtgärder för att engagera allt fler unga med invandrarbakgrund, unga med funktionsnedsättning och andra unga som tillhör en minoritet i motion, idrott och kulturverksamhet.

Regeringen kommer årligen att behandla de internationella rekommendationer som Finland får. I de senaste rekommendationerna har i synnerhet förhindrandet av hatretorik lyfts fram.

Vi bekämpar effektivt handlingssätt som syftar till att hetsa till diskriminering, förföljelse, hat eller våld mot en individ eller grupp på grund av etniskt ursprung, nationalitet, religion eller något annat motsvarande kännetecken.

Vi stärker principen om lika möjligheter också på arbetsmarknaden och främjar icke-diskriminering, mångfald och lika möjligheter i arbetslivet tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna.

Arbete är inte bara ett levebröd – det gör individen delaktig i samhället och ger mening i livet. Vi vill förbättra sysselsättningsgraden för alla befolkningsgrupper. Arbete är en del av en lyckad integration.

Vi handskas med viktiga frågor. Jag tror och hoppas att riksdagen vill diskutera och främja dessa åtgärder.

Ärade talman!

Rasism är inget nytt fenomen i det finländska samhället, och det är inte ett problem bara i det finländska samhället.

Om vi också nu vill vara en global föregångare och utrota diskriminering och rasism i samhället, ska vi göra det tillsammans. Jag hoppas att alla politiska partier och det finländska samhället i stort deltar i arbetet. Endast tillsammans har vi en chans att lyckas.

Finlands styrka under historiens gång har varit att vi i vårt lilla land har nått samstämmighet. Det betyder inte att vi alltid är överens. Det betyder att vi kan ha olika åsikter om saker och ting – men ändå föra en dialog. Vi sörjer för yttrandefriheten, som är mycket viktig i ett demokratiskt samhälle.

Vi måste upprätthålla ett sådant samhällsklimat där man kan diskutera även svåra frågor. Ett samhällsklimat där vi lyssnar på varandra och inte bara försöker föra fram vårt eget budskap.

Ministrarna, riksdagsledamöterna och andra politiska aktörer har ett särskilt stort ansvar – inte bara när det gäller att bidra till diskussionsklimatet i samhället, utan också när det gäller att respektera varandra. I stället för att driva saker till sin spets och skapa motsättningar måste vi söka en gemensam riktning.

Finland är ett stabilt och pålitligt land, en stark demokrati och en självständig rättsstat där alla ska ha ett värde som en jämlik medlem av samhället. Finland är även i fortsättningen ett land dit människor vill komma för att arbeta. Finland är ett land där var och en ska få leva trygg och accepterad.

Min regering har förbundit sig att bygga upp ett sådant Finland.