Hoppa till innehåll

Undersökning: Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån ökar studier och sysselsättning bland arbetslösa

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 2.5.2024 9.03
Pressmeddelande 204/2024

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån framstår som ett fungerande instrument tack vare dess effektivitet och mångsidighet. Enligt undersökningen ökar arbetslöshetsförmånen studier bland arbetslösa och sysselsättningen bland dem som deltar i studierna, men tränger samtidigt undan studier med studiestöd.

Uppskattningen framgår av undersökningen ”Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu työllistymisen ja jatkuvan oppimisen väylänä” (ung. Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån som en kanal för sysselsättning och kontinuerligt lärande) som finansierats av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och som publicerades den 2 maj 2024. I undersökningen som genomfördes av Owal Group Oy och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT granskades hur frivilliga studier med arbetslöshetsförmån fungerar som en process, hur väl de uppfyller sin uppgift, om de ger mervärde i kompetensutvecklingens ekosystem och om de utgör en ändamålsenlig del av systemet med arbetskrafts- och utbildningstjänster.

De frivilliga studiernas roll bör beaktas i samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna

Den roll som frivilliga studier med arbetslöshetsförmån spelar som en del av det övergripande service- och förmånssystemet är oklar: det finns skillnader i hur frivilliga studier genomförs i olika regioner, eftersom beslutsfattandet betonar sakkunskapen och prövningsrätten hos dem som fattar beslut. Dessutom konstateras att de frivilliga studiernas roll har förändrats genom de lagstiftningsändringar som gjorts under deras tid, till exempel införandet av skyldigheten att söka arbete.

På basis av de rekommendationer som gjorts i undersökningen bör man under reformen av arbets- och näringstjänsterna under åren 2025–2026 följa upp och analysera effekterna den skyldighet att söka arbete som de nya arrangörerna av arbets- och näringstjänster verkställer har på frivilliga studier. Vid utnyttjandet av sådana förmåner som frivilliga studier med arbetslöshetsförmån är det viktigt att säkerställa kompetensen hos de blivande arrangörerna när arbets- och näringstjänsterna överförs på kommunerna. Frivilliga studier bör också ingå som en del av servicehelheten för kompetensutveckling för de blivande arrangörerna.

Åldersgränsen för frivilliga studier bör omvärderas och eventuellt höjas från nuvarande 25 år för att minska utträngningseffekterna. Dessutom bör studierna i fortsättningen marknadsföras och inriktas effektivare än vad man gör i dag, till exempel till dem som inte har examen efter grundskolan.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2023.

Mer information: Senior Partner Olli Oosi, Owal Group, tfn 050 530 4737, [email protected], Äldre konsult Taru Aihinen Owal Group Oy, [email protected], Ekonom Juho Alasalmi Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT, [email protected], Äldre ekonom Henna Busk Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT, [email protected].

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2023. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.