Hoppa till innehåll

Välfungerande tvärsektoriellt samarbete mellan tjänstemännen med ansvar för arktiska frågor

Utrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.4.2019 11.21 | Publicerad på svenska 23.4.2019 kl. 14.31
Nyhet 206/2019

Samarbetsgruppen för tjänstemän med ansvar för arktiska frågor har sammanträtt regelbundet under den gångna regeringsperioden för att främja verkställandet av Finlands politik för Arktis.

Statsrådets kansli tillsatte samarbetsgruppen den 11 november 2015 för en mandatperiod som pågår till utgången av regeringsperioden. Vid varje ministerium utnämndes en ansvarig tjänsteman som vid sidan av sin vanliga befattning har varit kontaktperson i arktiska frågor. Ordförande för tjänstemannanätverket har varit ambassadören för arktiska frågor Aleksi Härkönen. Uppgiften som sekreterare har skötts av tjänstemannen för arktiska frågor Ritva Hautanen.

Samarbetsgruppen tillsattes ursprungligen med uppgiften att följa genomförandet av Finlands politik för Arktis och Finlands arktiska strategi från 2013. År 2016 beredde samarbetsgruppen under ledning av regeringens strategisekretariat vid statsrådets kansli en uppdatering av den arktiska strategin. Genom uppdateringen preciserades de konkreta åtgärderna för att verkställa den arktiska politiken.

En schemalagd åtgärdsplan för uppdatering av den arktiska strategin lades fram i mars 2017. Samarbetsgruppen för tjänstemän med ansvar för arktiska frågor har följt upp hur åtgärdsplanen har genomförts. Den helhet som den arktiska politiken utgör behandlades vid regeringens strategisession den 9 april 2018.

Samarbetsgruppen har aktivt deltagit i beredningen av Finlands ståndpunkter i fråga om EU:s politik för Arktis och påverkat innehållet i EU:s meddelande om Arktis från 2016. Gruppen har också deltagit i förberedelserna för och uppföljningen av EU-forumet för Arktisintressenter, som sammanträdde i Uleåborg 2017.

Finlands ordförandeskap avslutas med utrikesministermöte

Samarbetsgruppen för tjänstemän med ansvar för arktiska frågor har också haft till uppgift att förbereda Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, som inleddes 2017, och att delta i genomförandet av ordförandeskapets program. Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet avslutas med ett utrikesministermöte i Rovaniemi den 6–7 maj. Avsikten är att underteckna en ministerdeklaration och fatta beslut om riktlinjerna för Arktiska rådets framtid. Island efterträder Finland som ordförande i Arktiska rådet.

Samarbetsgruppen har berett ett flertal uppdrag som rör arktiska frågor och sett till att de synpunkter som förts fram inom de olika förvaltningsområdena har beaktats. Det senaste exemplet på gruppens arbete är Finlands ståndpunkter i fråga om utvecklandet av EU:s politik för Arktis, som EU-ministerutskottet diskuterade vid sitt möte den 29 mars. Också den diskussion som förts om att lyfta fram arktiska frågor under Finlands EU-ordförandeskap är ett resultat av gruppens arbete.

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli, [email protected], Aleksi Härkönen, ambassadör för arktiska frågor, tfn 0295 350 471, utrikesministeriet, [email protected], och Ritva Hautanen, tjänsteman för arktiska frågor, tfn 0295 342 166, utrikesministeriet, [email protected]