Hoppa till innehåll

Vid fredsmedling behövs också religiösa och traditionella aktörer

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2023 11.20 | Publicerad på svenska 3.11.2023 kl. 11.30
Nyhet

Allt fler konflikter i världen handlar om meningsskiljaktigheter om religion eller världsbild. Religiösa och traditionella fredsaktörer behövs för att vi ska kunna förstå orsakerna bakom kriser, förebygga kriser och stödja insatser för att medla fred. Utrikesministeriet har stött nätverket för religiösa och traditionella fredsmedlare (Network for Religious and Traditional Peacemakers) ända sedan nätverket bildades, och på tio år har nätverket vuxit och blivit en betydande aktör inom fredsmedling med medlare som har religiös bakgrund.

Det internationella nätverket för samman över hundra aktörer från alla världsdelar. Bland dessa finns bland annat icke-statliga internationella och nationella organisationer, statliga aktörer, internationella och regionala organisationer samt forskningsinstitut.

Nätverket bildades när FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon år 2012 i sin rapport om fredsmedling lyfte fram vikten av att utveckla religiösa och traditionella ledares viktiga roll i fredsbyggandet. På grund av detta bad FN:s sekretariat 2013 Kyrkans utlandshjälp att bilda ett nätverk. Nätverket har vuxit kraftigt på tio år och är numera verksamt i alla världsdelar. Nätverkets sekretariat är fortfarande en del av Kyrkans utlandshjälp, och verksamheten är huvudsakligen förlagd till Helsingfors. Nätverkets arbete styrs av en strategi som omfattar åren 2020–2025.

Tiotals människor från olika länder står i trappor vid utrikesministeriet. En del viftar mot kameran.
Medlemmarna i nätverket för religiösa och traditionella fredsaktörer och de viktigaste understödjarna samlades i Helsingfors i oktober för ett möte i den rådgivande gruppen. Samtidigt firades att nätverket på tio år har vuxit och blivit en betydande aktör inom fredsmedling med medlare som har religiös bakgrund. Samma vecka ordnades i Helsingfors också en kurs i fredsmedling för unga, som samordnades av nätverket. I kursen deltog 20 unga från olika delar av världen. Bild: Kyrkans Utlandhjälp

Fredsmedlare behövs mer än någonsin

Religiösa och traditionella ledare samt aktörer på gräsrotsnivå kan bygga förtroende och dialog i krisområden. Det internationella nätverket kan genom sin verksamhet stödja dem och dela med sig av bästa praxis i fråga om verksamhetssätten. Nätverket  har också en viktig roll när det gäller att främja kvinnors och ungas deltagande i fredsmedling i miljöer som ofta kan vara  utmanande.

”Religiösa och traditionella fredsmedlare behövs mer än någonsin när antalet komplicerade kriser ökar”, sade nätverkets verksamhetsdirektör Mohamed Elsanousi i Helsingfors förra veckan. Nätverket stöder fredsmedlande aktörers insatser och hjälper dem att undvika överlappande verksamhet i krisområden.

Stöd till unga fredsaktörer

Nätverket har bland annat i samarbete med FN i flera år gett fredsmedlingsaktörer utbildning i den betydelse som religion och världsbild har i konflikter. Under jubileumsveckan i Helsingfors ordnade nätverket för första gången en utbildning riktad till unga. Under sitt besök vid utrikesministeriet diskuterade de unga som deltog i fredsmedlingskursen de ungas roll i fredsprocesser. De unga har många färdigheter samt nyttig kompetens och entusiasm, med vilka de kan bidra till byggandet av hållbar fred. Utmaningen är att de unga sällan har tillträde till de bord där fredssamtal förs. Unga fredsaktörer behöver fortfarande stöd av etablerade aktörer för att få sin röst hörd.

Nätverket av religiösa och traditionella fredsaktörer är en viktig partner för utrikesministeriet när det gäller fredsmedling och även mer allmänt i förhållande till i synnerhet religiösa aktörer. Utrikesministeriet har stött nätverket ända sedan det bildades.