Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Delta i utvecklandet av bokförings- och redovisningslagstiftningen - framför din åsikt senast 29.3!

Arbets- och näringsministeriet 19.3.2019 16.34 | Publicerad på svenska 20.3.2019 kl. 12.38
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har gjort en preliminär kartläggning av eventuella behov att reformera redovisnings- och bokföringslagstiftningen. Den preliminära kartläggningen har nyss publicerats i form av en promemoria, och remissyttranden om den kan nu lämnas. Remisstiden går ut den 29 mars 2019.

År 2018 genomfördes vid ANM som tjänsteuppdrag en preliminär kartläggning som fokuserade särskilt på nationella synpunkter på bokföringslagen och bestämmelser som baserar sig på den, också sådana som faller utanför EU:s regelverk.

Den preliminära kartläggningen genomfördes i form av formfria diskussionstillfällen med enskilda experter samt företrädare för berörda parter. På basis av den respons som fåtts vid diskussionerna har ANM utarbetat och nu publicerat en promemoria med rubriken ”Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen 2019–2022”.

I promemorian har utvecklingsbehoven delats in i följande tre temagrupper:

  • Digitalisering i bokslutsmeddelanden
  • Mikroföretagens särställning
  • IFRS vs. Finlands nationella revisionslagstiftning

Med tanke på eventuell fortsatt beredning efterlyser vi nu era åsikter om hur bokförings- och redovisningslagstiftningen bör utvecklas. Vårt mål är att få så täckande respons som möjligt på de utvecklingsförslag som ingår i promemorian, och därför presenteras promemorian och frågorna i en komprimerad form.

Ytterligare information:

Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig, ANM, tfn 029 506 4950