Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmanna sammanträde 20.2.2020
Regeringen föreslår preciseringar i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

20.2.2020 13.59

I förslaget betonas rätten för klienter som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte att få högklassig socialvård. Enligt förslaget ska innehållet i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte definieras i lag noggrannare än för närvarande. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)