Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på finska)


Statsrådets allmänna sammanträde 20.1.2022
Skuldsaneringen och företagssaneringen förnyas för att göra det lättare för gäldenärer att få en nystart

20.1.2022 14.17
JM

Regeringen föreslår att företagssaneringen och skuldsaneringen för privatpersoner ska reformeras. Avsikten är att förbättra företagarnas och företagens ställning genom att underlätta deras tillgång till skuldsanering och företagssanering. Syftet med propositionen är att genomföra EU:s insolvensdirektiv och genomföra de föresatser om skuldsanering som skrivits in i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)


Regeringen föreslår temporära ändringar i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa

20.1.2022 13.29
SHM
Regeringen föreslår att vissa av de undantag från utkomstskyddet för arbetslösa som gällt tidigare ska införas på nytt. Ändringarna hänför sig till självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och till jämkningen av företagsinkomsterna.

Man vill förlänga företagarnas temporära rätt till arbetsmarknadsstöd

20.1.2022 14.03
ANM
Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på lindrigare villkor än normalt på grund av coro-naviruspandemin. På grund av det försämrade coronaläget lämnade regeringen torsdagen den 20 januari 2022 en proposition till riksdagen genom vilken den temporära ändringen fortsätts.

De första forskningstillstånden för havsbaserad vindkraft inom Finlands ekonomiska zon har beviljats

20.1.2022 14.29
ANM
Statsrådet har beviljat forskningstillstånd för tre havsbaserade vindkraftsprojekt på öppet hav i Finlands ekonomiska zon. Wpd Finland Oy beviljades tillstånd den 20 januari 2022 för ett forskningsområde väster om Jakobstad. För en vecka sedan beviljades forskningstillstånd för OX2 Finland Oy:s två projekt i forskningsområdena väster om Karlö och Jakobstad. Bolagens tillstånd utanför Jakobstad har beviljats för samma område. Undersökningar avses företas i år och nästa år.

En infektion som orsakas av det nya coronaviruset kräver inte längre en läkares anmälan om smittsam sjukdom

20.1.2022 13.33
SHM
Statsrådet har ändrat förordningen om smittsamma sjukdomar i fråga om anmälan till det register över smittsamma sjukdomar som förs av Institutet för hälsa och välfärd. I fortsättningen behöver läkarna inte göra en anmälan om smittsam sjukdom när det gäller en svår infektion som orsakas av en ny coronavirustyp.

Lauri Kajanoja ny finanspolitisk samordnare

20.1.2022 13.34
FM
Lauri Kajanoja.
Statsrådet har utnämnt politices doktor Lauri Kajanoja till finanspolitisk samordnare vid finansministeriet. Kajanoja arbetar för närvarande som direktionens rådgivare vid Finlands Bank.