Statens budget för 2024

Statsbudgeten är en årlig plan för statsfinanserna och statens finansförvaltning. I statsbudgeten ingår statens anslag och inkomster för det följande året. I budgeten beslutas också om eventuell upplåning för att täcka underskottet.

Ministerierna lämnar årligen sina budgetförslag till finansministeriet. Finansministern beslutar om förslaget till budgetproposition, varefter det förs budgetförhandlingar med varje ministerium.

Efter de ministeriespecifika förhandlingarna behandlar regeringen förslaget vid sina budgetförhandlingar och godkänner budgetpropositionens innehåll. Därefter färdigställs budgetpropositionen och föredras vid statsrådets allmänna sammanträde. Budgeten godkänns av riksdagen och kompletteras vid behov med tilläggsbudgetpropositioner.