Statsrådsborgen

Statsrådsborgen ligger vid Senatstorget i Helsingfors. Arkitekt Carl Ludwig Engel planerade byggnaden för senaten i det autonoma storfurstendömets förvaltningsstad, som senare blev Finlands huvudstad. I statsrådsborgen finns lokaler för statsrådets kansli, som leds av statsministern, och för finansministeriet. Också justitiekanslersämbetet finns i statsrådsborgen.

Senatshuset

Byggnadsarbetet på Senatshuset inleddes 1818. Byggnaden är ett typiskt nyklassicistiskt empirepalats. År 1822 flyttade Kejserliga Senaten för Finland in i huset vid Senatstorget. Flygeln mot  Alexsandersgatan stod färdig 1824 och flygeln mot Riddaregatan 1828.

Kvarteret tillslöts på Regeringsgatans sida ett par decennier senare och gårdsflygeln färdigställdes omkring 1860 för senatens tryckeri. I flyglarna mot Riddaregatan och Regeringsgatan gjordes senare omfattande reparationer och ändringar. Sitt nuvarande utseende fick statsrådsborgen när flygeln längs Riddaregatan höjdes 1916–1917.

I början fick även andra centrala ämbetsverk än senaten plats i statsrådsborgen, t.ex. föregångaren till Finlands Bank, postdirektionen, generaltulldirektionen och riksarkivet. I statsrådsborgen fanns också Kejserliga Alexandersuniversitet innan det flyttade till en byggnad som färdigställdes 1832 på andra sidan Senatstorget.

Från senat till statsråd

Motståndet mot förryskningspolitiken kulminerade i Senatshuset 1904, då Eugen Schauman på andra våningens trappavsats avlossade de dödande skotten mot generalguvernör Nikolaj Bobrikov. En period av förändringar i huset inleddes 1917 efter kejsardömets fall i Ryssland.

Finland förklarade sig självständigt den 6 december 1917, och senatens namn ändrades till statsrådet den 27 november 1918. I det självständiga Finland blev Senatens ekonomiedepartement regering i republiken och Senatshusets namn ändrades till Statsrådsborgen. Justitiedepartementet ombildades till högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. De tidigare expeditionerna blev ministerier och justitiekanslersämbetet och ekonomiedepartementets kansli blev statsrådets kansli.

Statsrådsborgens värdefullaste lokaler är trapphallen, som är i så gott som ursprungligt skick, och Senatens sessionssal, som numera används för presidentföredragningarna.

I statsrådsborgen finns rum för ministerutskottens möten och andra sammanträden. Under den grundliga renoveringen på 1990-talet gjordes de ändringar som krävdes för att anpassa lokalerna till moderna förhållanden så att byggnadens värdefulla lokaler kunde bevaras i så ursprungligt skick som möjligt. På 2010-talet har man renoverat statsrådsborgens pressrum och byggt ett mötescenter. Dessutom har man undersökt hur lokalerna på statsrådsborgens fjärde våning fungerar som kontorslandskap.