Ordlistor och anvisningar

Syftet med det terminologiska arbetet vid statsrådets kansli är att förtydliga kommunikationen och förenhetliga de termer på olika språk som används i statsförvaltningens texter.

Ordlistor utarbetas i samarbete med språkexperter och experter från olika förvaltningsområden inom statsförvaltningen. Ordlistor som tagits fram i omfattande samarbetsprojekt innehåller 150–900 begrepp. För begreppen ges vanligtvis en definition, termer på olika språk och andra beskrivningar av begreppsinnehållet. Dessutom ingår ofta också diagram som åskådliggör förhållandena mellan de olika begreppen. Ordlistorna publiceras i statsrådets termbank Valter eller som separata publikationer. 

Vid statsrådets kansli utarbetas också mindre omfattande ordlistor med anknytning till aktuella teman. Syftet med dessa ordlistor är att ge översättare och aktörer inom området termrekommendationer i huvudsak på finska, svenska, engelska och delvis på ryska och på så sätt förenhetliga den terminologi som används. Ordlistorna publiceras på denna sida.

Språkexperterna vid statsrådets kansli deltar också i det terminologiska arbetet för andra aktörers ordlistor med anknytning till olika specialområden inom statsförvaltningen eller kommenterar ordlistorna. Dessa ordlistor publiceras i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto (t.ex. med sökordet 'sanastot'), Terminologicentralens TEPA-termbank och MDB:s verktyg Terminologiska ordlistor

Vid statsrådets kansli utarbetas också anvisningar framför allt till stöd för det svenska författningsspråket och för att lösa språkliga problem i engelska texter, skapas översättningsminnen bestående av ministeriernas texter samt upprätthålls en förteckning över ordlistor som andra aktörer tar fram inom olika förvaltningsområden.

Ordlistor

Material med anknytning till Finlands EU-ordförandeskap

Anvisningar och mallar

Termutredningar

Översättningsminnen