Hallituksen esitys laivaväkilain muuttamisesta

LVM003:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM003:00/2018

Ärendenummer LVM/1237/03/2016

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lagberedning

HE laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 1.2.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  15/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Laivaväkilain uudistaminen. Sisältö riippuu osittain liikennekaaren II vaiheesta.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018