Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen

Ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

LVM004:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM004:00/2019

Ärendenummer LVM/2557/03/2018 , VN/9020/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.1.2019 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 1.1.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (totalreform av kommunikationstjänstlagen)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 24/2020
  Original uppskatting av föredragningsvecka 35/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 189/2020

Avsikten med reformen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är att verkställa kraven enligt EU-direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet) och bestämmelserna i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation. Samtidigt är det möjligt att uppdatera även annan reglering om elektronisk kommunikation.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on kansallisesti täytäntöönpanna EU:n telepaketti- ja AVMS-direktiivit ja samalla arvioida myös muut mahdolliset tarpeet viestintäpalvelulain säännösten muuttamiselle

Sammandrag

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.

Utgångspunkter

Euroopan komissio antoi 14.9.2016 ehdotuksensa direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (ns. telepaketti-direktiivi) ja 25.5.2016 ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin muuttamisesta (ns. AVMS-direktiivi). Telepaketti-direktiivi koskee viestintäverkkojen ja radiotaajuuksien käyttöä, yleispalveluvelvoitteita, sähköisiä viestintäpalveluja ja loppukäyttäjien oikeuksia, numerointia sekä sähköisen viestinnän viranomaisia ja hallintojen lähentämistä. Samassa yhteydessä komissio antoi ehdotuksen uudeksi asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (ns. ”BEREC-asetus”).

Uudistetussa AVMS-direktiivissä sen soveltamisala laajenee televisiolähetystoiminnan ja tilausvideopalvelujen
ohella videonjakoalustoihin. Direktiivin tarkoitus on parantaa kuluttajien ja alaikäisten suojelua, taata toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset ja yksinkertaistaa sääntelyä.

Telepaketti-direktiivi ja BEREC-asetus on hyväksytty EU:ssa 4.12.2018. AVMS-direktiivi hyväksyttiin 6.11.2018. Telepaketti-direktiivi tulee pääasiassa saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 24 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta. AVMS-direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 21 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.