Regeringens proposition med förslag till ändring av körkortslagen

LVM017:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa ajokorttisääntelyä päivitettäisiin ajokorttilain seurantatutkimuksen osana toteutetun Liikenne- ja viestintäviraston selvityksen ja siitä saatujen tietojen pohjalta.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM017:00/2021

Ärendenummer VN/8292/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 22.3.2021 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 22.3.2021

Lagberedning

RP med förslag till ändring av körkortslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 11.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 18/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med projektet är att uppdatera körkortsregleringen (körkortslagen (386/2011) och vid behov även Statsrådets förordning om körkort (423/2011). Genom att granska och ändra regleringen strävar man efter att svara på de orosmoment som framkommit i den utredning som genomförts som en del av uppföljningsstudien av körkortslagen, framförallt för att förbättra unga människors trafiksäkerhet, samt för att göra myndighetsverksamheten och skaffandet av körkort smidigare.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

Hankkeen tarkoituksena on päivittää ajokorttisääntelyä (ajokorttilakia (386/2011) ja tarvittaessa myös ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta (423/2011)).

Sammandrag

Hankkeessa ajokorttisääntelyä päivitettäisiin ajokorttilain seurantatutkimuksen osana toteutetun Liikenne- ja viestintäviraston selvityksen ja siitä saatujen tietojen pohjalta.

Utgångspunkter

Ajokorttilakia uudistettiin vuonna 2018. Lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto teettää lakimuutoksen toteutumisesta ja vaikutuksista seurantatutkimuksen. Ajokorttilain seurantatutkimuksen valmistelu käynnistyi Liikenne- ja viestintävirastossa kesällä 2020 ministeriön toimeksiannosta. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin 10.3.2021.

Tulosten pohjalta selvisi, että nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyy tiettyjä huolenaiheita. Tulosten mukaan muun muassa 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020 ja ensimmäisen ajovuoden aikana 17-vuotiaat syyllistyivät lähes kaksinkertaisesti enemmän ajokieltorikkomuksiin kuin 18-vuotiaat. Lisäksi kaikissa ikäryhmissä havaittiin myös miesten ajokäyttäytymisen riskihakuisuutta.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.