Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anskaffnings- och konverteringsstöd

LVM027:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås en ändring av lagen om stöd för anskaffning av fordon och för konvertering av fordon (1289/2021). Genom förslaget förlängs ansökningstiderna för anskaffningsstöd för paket- och lastbilar till den 31 december 2024. Dessutom föreslås det att lagens giltighetstid förlängs till den 31 december 2026.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM027:00/2022

Ärendenummer VN/18327/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 10.6.2022 – 9.12.2022

Datum för tillsättande 10.6.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 147/2022

I denna proposition föreslås en ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter så att ansökningstiderna för anskaffningsstöd för paketbilar och lastbilar förlängs till den 31 december 2024. Dessutom föreslås det i propositionen att lagens giltighetstid förlängs till den 31 december 2026. De föreslagna ändringarna görs i de beslut som fattades i april 2022, det vill säga på basis av planen för de offentliga finanserna för 2023–2026 och av beslutet av ministerarbetsgruppen för beredskap. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 31.12.2022.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

KontaktpersonPinja Oksanen, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Målet är att göra det möjligt att ansöka om anskaffningsstöd för lastbil och anskaffningsstöd för paketbil i enlighet med de anslagsbeslut som fattats fram till utgången av 2024.

Målet är att främja de nationella målen för förändringarna i fordonsbeståndet och till denna del möjliggöra minskade utsläpp från trafiken. Syftet med anskaffningsstödet för lastbilar och anskaffningsstödet för paketbilar är att främja attraktionskraften hos och efterfrågan på eldrivna fordon och fordon som drivs med gas.

Sammandrag

I denna proposition föreslås en ändring av lagen om stöd för anskaffning av fordon och för konvertering av fordon (1289/2021). Genom förslaget förlängs ansökningstiderna för anskaffningsstöd för paket- och lastbilar till den 31 december 2024. Dessutom föreslås det att lagens giltighetstid förlängs till den 31 december 2026.

Utgångspunkter

I enlighet med statsminister Marins regeringsprogram ska utsläppen från trafiken före 2030 åtminstone halveras jämfört med 2005 års nivå.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.