Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativ drivkraft och för konvertering av fordon till drift med alternativ drivkraft

LVM027:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås en ändring av lagen om stöd för anskaffning av fordon och för konvertering av fordon (1289/2021). Genom förslaget förlängs ansökningstiderna för anskaffningsstöd för paket- och lastbilar till den 31 december 2024. Dessutom föreslås det att lagens giltighetstid förlängs till den 31 december 2026.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM027:00/2022

Ärendenummer VN/18327/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 10.6.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 10.6.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Pinja Oksanen, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 182
[email protected]

Kontaktperson
Emmi Simonen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 108
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att göra det möjligt att ansöka om anskaffningsstöd för lastbil och anskaffningsstöd för paketbil i enlighet med de anslagsbeslut som fattats fram till utgången av 2024.

Målet är att främja de nationella målen för förändringarna i fordonsbeståndet och till denna del möjliggöra minskade utsläpp från trafiken. Syftet med anskaffningsstödet för lastbilar och anskaffningsstödet för paketbilar är att främja attraktionskraften hos och efterfrågan på eldrivna fordon och fordon som drivs med gas.

Sammandrag

I denna proposition föreslås en ändring av lagen om stöd för anskaffning av fordon och för konvertering av fordon (1289/2021). Genom förslaget förlängs ansökningstiderna för anskaffningsstöd för paket- och lastbilar till den 31 december 2024. Dessutom föreslås det att lagens giltighetstid förlängs till den 31 december 2026.

Utgångspunkter

I enlighet med statsminister Marins regeringsprogram ska utsläppen från trafiken före 2030 åtminstone halveras jämfört med 2005 års nivå.

Ytterligare uppgifter