Regeringens proposition med förslag till genomförande av cybersäkerhetsdirektivet (NIS2-direktivet)

LVM027:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att införliva förpliktelserna i cybersäkerhetsdirektivet (NIS2-direktivet, 2022/2555) i den nationella lagstiftningen. NIS2-direktivet ersätter direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS1-direktivet, 2016/1148).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM027:00/2023

Ärendenummer VN/18157/2023

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.6.2023 – 30.11.2024

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 6 Nyckeln till tillväxt

Alaluku 6.4 Tillväxt från dataekonomi och digitalisering

Luku 8 Den nya erans utrikes- och säkerhetspolitik

Alaluku 8.5 Cybersäkerhet, informationssäkerhet och motverkan av hybridhot

Lagberedning

RP med förslag till genomförande av Europeiska unionens cybersäkerhetsdirektiv (NIS2-direktivet)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 7/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 21/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2555 om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 och direktiv (EU) 2018/1972 och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (NIS2-direktivet). I propositionen föreslås bestämmelser om de i NIS2-direktivet föreskrivna minimikraven på rapportering och riskhantering i anslutning till cybersäkerhet som föreskrivits för de aktörer som omfattas av direktivets tillämpningsområde. Samtidigt upphävs de bestämmelser som genomför det tidigare direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS1-direktivet), som upphävts genom NIS2-direktivet.

Ansvarig ministerKommunikationsminister Ranne

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

 • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Veikko Vauhkonen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 342 168
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on saattaa NIS2-direktiivin velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Sammandrag

Syftet med projektet är att införliva förpliktelserna i cybersäkerhetsdirektivet (NIS2-direktivet, 2022/2555) i den nationella lagstiftningen. NIS2-direktivet ersätter direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS1-direktivet, 2016/1148).

Utgångspunkter

Määräaika NIS2-direktiivin saattamiseksi osallista kansallista lainsäädäntöä on 17.10.2024 mennessä ja täytäntöönpanoa koskevien säännösten soveltaminen alkaa 18.10.2024.