Främjande av större järnvägsprojekt

LVM031:00/2019 Projekt

För planeringen av Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo grundades i december 2020 Finlandsbanan Ab (Suomi-rata Oy) och Entimmeståget till Åbo Ab (Turun Tunnin Juna Oy). Finska statens andel av bolagen är 51 procent. Statsrådet beslutade den 28 oktober 2021 att bemyndiga kommunikationsministeriet bilda det delvis statsägda aktiebolaget för Östbanan (Itärata).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM031:00/2019

Ärendenummer LVM/235/01/2019 , VN/7618/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 10.9.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 10.9.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod Finansierings- och investeringsmöjligheter för stora banprojekt utreds

Mål och resultat

Bolaget Finlandsbanan Ab (Suomi-rata Oy) har som uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggstarten. Entimmeståget till Åbo Ab (Turun Tunnin Juna Oy) har till uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo fram till byggstarten. The uppgifter av projektbolaget för Östbanan omfattar planeringen av det spårprojekt som gäller linjen Flygbanan-Borgå-Kouvola.

Sammandrag

För planeringen av Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo grundades i december 2020 Finlandsbanan Ab (Suomi-rata Oy) och Entimmeståget till Åbo Ab (Turun Tunnin Juna Oy). Finska statens andel av bolagen är 51 procent. Statsrådet beslutade den 28 oktober 2021 att bemyndiga kommunikationsministeriet bilda det delvis statsägda aktiebolaget för Östbanan (Itärata).

Utgångspunkter

Finlands järnvägssektor utsätts för många slags förändringstryck. Till exempel den ökande miljömedvetenheten, kraven på hållbar utveckling och bekämpningen av klimatförändringen förutsätter att mobilitet och logistik ändras på ett övergripande sätt. Regionernas och områdenas tillgänglighet är också viktig med tanke på Finlands konkurrenskraft och framgång. Stora banprojekt, såsom entimmeståget till Åbo, Finlandsbanan och Östbanan, förenar landskapen och är strategiska projekt för hela Finland.

De projektbolag som bildas för att främja spårinvesteringar gör det möjligt att genomföra fler projekt än tidigare. Till denna slutsats kom såväl en parlamentarisk arbetsgrupp som utvärderat finansieringen av trafiken (slutrapport 28.2.2018) som finansministeriets arbetsgrupp som utrett genomförandet av infra-projekt enligt bolagsmodellen (slutrapport, 20.12.2018). Riksdagens finansutskott anser vidare att projektbolagsmodellen är ett möjligt genomförandealternativ, eftersom de planerade banprojekten är så omfattande att det inte är lätt att genomföra dem enbart inom budgetramen och de inte heller kan genomföras enbart med användaravgifter och biljettinkomster (utskottets betänkande FiUB 39/2018 rd ─ RP 323/2018 rd, RP 324/2018 rd s. 2).

Ytterligare uppgifter