Främjande av större järnvägsprojekt

LVM031:00/2019 Projekt

Under ledning av kommunikationsministeriet har man förhandlat om projektbolagen entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan med de kommuner och andra offentligt ägda sammanslutningar som drar nytta av inrättandet. Statsrådet har bemyndigat kommunikationsministeriet att grunda projektbolagen Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo den 25.6.2020. Detta är en maskinöversättning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM031:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 10.9.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 10.9.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod Finansierings- och investeringsmöjligheter för stora banprojekt utreds

Kontaktperson
Mikko Jääskeläinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 257
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektbolaget Finlandsbanan är att främja planeringen av spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggberedskap. Avsikten med projektbolaget entimmeståget till Åbo är att främja planeringen av direktbanan Esbo-Salo och banavsnittet Salo-Åbo fram till byggberedskap.
Med stöd av bemyndigandet av statsrådet 25.6.2020 kan kommunikationsministeriet bilda projektbolagen för Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo.

Sammandrag

Under ledning av kommunikationsministeriet har man förhandlat om projektbolagen entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan med de kommuner och andra offentligt ägda sammanslutningar som drar nytta av inrättandet. Statsrådet har bemyndigat kommunikationsministeriet att grunda projektbolagen Finlandsbanan och entimmeståget till Åbo den 25.6.2020. Detta är en maskinöversättning.

Utgångspunkter

Finlands järnvägssektor utsätts för många slags förändringstryck. Till exempel den ökande miljömedvetenheten, kraven på hållbar utveckling och bekämpningen av klimatförändringen förutsätter att mobilitet och logistik ändras på ett övergripande sätt. Regionernas och områdenas tillgänglighet är också viktig med tanke på Finlands konkurrenskraft och framgång. Stora banprojekt, såsom entimmeståget till Åbo, Finlandsbanan och den snabba östliga förbindelsen, förenar landskapen och är strategiska projekt för hela Finland.

De projektbolag som bildas för att främja spårinvesteringar gör det möjligt att genomföra fler projekt än tidigare. Till denna slutsats kom såväl en parlamentarisk arbetsgrupp som utvärderat finansieringen av trafiken (slutrapport 28.2.2018) som finansministeriets arbetsgrupp som utrett genomförandet av infra-projekt enligt bolagsmodellen (slutrapport, 20.12.2018). Riksdagens finansutskott anser vidare att projektbolagsmodellen är ett möjligt genomförandealternativ, eftersom de planerade banprojekten är så omfattande att det inte är lätt att genomföra dem enbart inom budgetramen och de inte heller kan genomföras enbart med användaravgifter och biljettinkomster (utskottets betänkande FiUB 39/2018 rd ─ RP 323/2018 rd, RP 324/2018 rd s. 2).

Ytterligare uppgifter