ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia

Klimat- och miljöstrategi för IKT-branschen

LVM033:00/2019 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut työryhmän, joka valmistelee tieto- ja viestintäteknologia-alan ympäristö- ja ilmastostrategiaa. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM033:00/2019

Ärendenummer LVM/1364/05/2019 , VN/8054/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.11.2019 – 31.3.2021

Datum för tillsättande 1.11.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle

Mål och resultat

Työryhmä arvioi tieto- ja viestintäteknologiasektorin kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden tulevaa kehitystä sekä ympäristövaikutuksia Suomessa. Työryhmä selvittää muissa maissa käytettyjä keinoja tieto- ja viestintäteknologia-alan haitallisten ilmasto- ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Työryhmä arvioi, minkälainen rooli tieto- ja viestintäteknologia-alalla on Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja miten panostukset tähän alaan voisivat edistää tavoitteiden saavuttamista muilla aloilla. Työryhmä tekee raportin, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia. Raportissa arvioidaan myös toimien yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut työryhmän, joka valmistelee tieto- ja viestintäteknologia-alan ympäristö- ja ilmastostrategiaa. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita.

Utgångspunkter

Tieto- ja viestintäteknologia auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi liikkumisen tarvetta voidaan vähentää etätyön ja -kokousten avulla. Älykkäät sähköverkot ja rakennukset sekä digitaaliset ratkaisut teollisuudessa edistävät energiatehokkuutta.

Toisaalta laitteiden ja siirretyn datan määrän nopea kasvu lisää tieto- ja viestintäteknologia-alan energian kulutusta ja ympäristövaikutuksia. Tieto- ja viestintäteknologia-alan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja materiaalinkulutus jääneet verrattain vähälle huomiolle verrattuna muihin aloihin. Ympäristövaikutuksia syntyy datakeskuksista, viestintäverkoista, päätelaitteista sekä palveluiden käytöstä. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli viidesosa maailmassa kulutettavasta energiasta tulee tieto- ja viestintäteknologia-alan kulutuksesta. Suomalaiset ovat maailman ahkerimpia mobiilidatan käyttäjiä.

On tarpeen lisätä ymmärrystä alan ympäristö- ja ilmastovaikutuksista, keinoista negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi sekä hyödyistä, joita ala voi tuottaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi.