Logistiikan digitalisaatiostrategia

Logistik digitaliseringsstrategi

LVM035:00/2019 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty hanke logistiikan digitalisaatiostrategian valmistelemiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa digitalisaatiokehitystä logistiikkasektorilla.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM035:00/2019

Ärendenummer VN/13450/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.8.2019 – 31.5.2021

Datum för tillsättande 20.8.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Mål och resultat

Hankkeessa valmistellaan logistiikan digitalisaatiostrategia, jossa määritellään visio, tavoitteet ja toimenpiteet logistiikan digitalisaatiokehityksen vahvistamiseksi ja edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on määrittää tavoitteet ja keinot keinot, joiden avulla voidaan edistää digitalisaation hyödyntämistä logistiikkasektorilla. Hankkeen vaikuttavuustavoitteissa huomioidaan erityisesti digitalisaation avulla saavutettavat ilmastohyödyt sekä kuljetusketjujen kestävyys, toimivuus ja turvallisuus.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty hanke logistiikan digitalisaatiostrategian valmistelemiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa digitalisaatiokehitystä logistiikkasektorilla.

Utgångspunkter

Hankkeen taustalla ovat edellisellä hallituskaudella valmisteltu valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi sekä periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma, joka oli lausuntokerroksella keväällä 2019. Hankkeen taustalla ovat toimeenpanosuunnitelman lausuntokierroksella esitetyt toiveet, sekä liikenne- ja viestintäministeriön koordinoiman logistiikan digitalisaatioverkoston puitteissa käydyt keskustelut ja esitykset.