Regeringens förslag till precisering av lagstiftningen om skyldighet att lagra vissa förmedlingsuppgifter inom elektronisk kommunikation för myndigheternas behov

LVM040:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I projektet föreslås det att 157 och 158 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation samt eventuella andra lagar ändras så att de motsvarar EU-domstolens rättspraxis om skyldighet att lagra förmedlingsuppgifter inom elektronisk kommunikation och dess användning hos myndigheter. Den nationella lagstiftningen behöver preciseras.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM040:00/2023

Ärendenummer VN/25156/2023

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 28.8.2023 – 30.9.2024

Datum för tillsättande 28.8.2023

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 5.2.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 37/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I projektet föreslås ändringar i 157 och 158 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation samt i eventuella andra lagar så att de ska vara förenliga med EU-domstolens rättspraxis i fråga om skyldigheten att lagra förmedlingsuppgifter inom e-kommunikation för myndighetsbruk. Den nationella lagstiftningen behöver preciseras för att säkerställa legitim åtkomst för myndigheterna till förmedlingsuppgifter inom e-kommunikation, så att de grundläggande rättigheterna respekteras även i framtiden. Dessutom bör projektet bedöma tidigare identifierade behov av att förtydliga den nationella lagstiftningen samt göra de ändringar i lagen som förutsätts i justitiekanslerns utlåtande i samband med r

Ansvarig ministerKommunikationsminister Ranne

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Kontaktperson
Pauliina Penttilä, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 221
[email protected]

Sammandrag

I projektet föreslås det att 157 och 158 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation samt eventuella andra lagar ändras så att de motsvarar EU-domstolens rättspraxis om skyldighet att lagra förmedlingsuppgifter inom elektronisk kommunikation och dess användning hos myndigheter. Den nationella lagstiftningen behöver preciseras.