Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta

LVM050:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Esityksellä vähennettäisiin koti- ja matkailupalveluyritysten hallinnollista taakkaa ja muita sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi esitys helpottaisi työvoiman saatavuutta ja kausityöntekijöiden työllistymistä alalle. Esityksellä olisi siten myönteisiä vaikutuksia suomalaiselle koti- ja matkailupalvelutoiminnalle.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM050:00/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 20.6.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  25/2018
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 71/2018

Esityksessä ehdotetaan liikenteen palveluista annettua lakia muutettavaksi siten, ettei kuljettaja tarvitsisi taksinkuljettajan ajolupaa koti- tai matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuuttaan tarjoamissa kuljetuksissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Berner

KontaktpersonLaura Eiro, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

Esityksessä ehdotetaan liikenteen palveluista annettua lakia muutettavaksi siten, ettei kuljettaja tarvitsisi taksinkuljettajan ajolupaa koti- tai matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuuttaan tarjoamissa kuljetuksissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Utgångspunkter

Tällä hetkellä taksinkuljettajana toimimisen edellytyksistä säädetään taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (695/2009). Lain 2 §:n mukaan taksinkuljettajalla on oltava kuljetettavan ajoneuvon ajo-oikeus ja tehtävän edellyttämä ammattitaito. Am-mattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi kuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan koulutus ja koe sekä jatkokoulutus. Osoitukseksi ammattipätevyydestä myönnetään ha-kemuksesta taksinkuljettajan ajolupa. Laki kumoutuu heinäkuussa, kun laki liikenteen palveluista (320/2017) tulee voimaan.
Voimassa olevan ja heinäkuussa kumoutuvan taksiliikennelain (217/2007) 4 §:n mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen edellyttää taksilupaa. Ilman taksilupaa saa kuitenkin kuljettaa henkilöitä palveluyrityksen hallinnassa olevalla henkilöautolla, jos kuljetus liittyy koti- tai matkailu-palveluihin ja kuljetus on osa yrityksen tarjoamasta palvelukokonaisuudesta.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut