Regeringens proposition om genomförande av direktivet om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet

LVM053:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Valmistellaan tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi tarpeelliset muutokset liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM053:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 4.6.2020

Lagberedning

RP om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och banlagen (inklusive genomförande av direktivet om ändring av direktivet 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 3.2.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  12/2021
  34/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Direktiivi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta. Kansallinen täytäntöönpano vaatii muutoksia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Keskeiset muutokset ovat soveltamisalan laajeneminen, uuden verkon laajuisen tieturvallisuusarvioinnin käyttöönotto ja sitä koskeva raportointi, suojatomien tienkäyttäjien huomiointi ja sääntely liikennemerkkien ja tiemerkintöjen luettavuuden ja havaittavuuden varmistamisesta. Lisäksi tehtäisiin EU:n YVA-rikkomusmenettelyssä esille tulleet tarkennukset maantie- ja ratalakiin sekä muita teknisiä muutoksia.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonSusan Hindström, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Susan Hindström, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 104
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on implementoida tieturvallisuusdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tehdä muut tarpeelliset muutokset lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Sammandrag

Valmistellaan tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi tarpeelliset muutokset liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin.

Utgångspunkter

Uusi tieturvallisuusdirektiivi tuli voimaan 16.12.2019. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 17.12.2021.