Liikenneturvallisuusstrategia

Trafiksäkerhetsstrategi

LVM054:00/2019 Projekt

Syftet med strategin är att förbättra trafiksäkerheten inom alla trafikformer. Den trafiksäkerhetsstra-tegi som bereds kommer att vara ett verktyg för långsiktig strategisk styrning. Trafiksäkerhetsstrategin bereds i ett omfattande, förvaltningsövergripande samarbete med intressegrupper.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM054:00/2019

Ärendenummer VN/13615/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.12.2019 – 31.12.2026

Datum för tillsättande 19.11.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod Ett principbeslut som gäller trafiksäkerheten bereds

Kontaktperson
Konsta Arvelin, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 128
[email protected]

Kontaktperson
Sofia Johansson, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 090
[email protected]

Mål och resultat

I beredningen av strategin fastställs målen och de effektiva och verkningsfulla metoder med hjälp av vilka trafiksäkerheten kan förbättras inom alla trafikformer. Målet är att förbättra trafiksäkerheten på ett övergripande sätt och skapa förutsättningar för en trygg utveckling av trafiken i framtiden, med särskild hänsyn till digitaliseringen och automatiseringen av trafiken samt trafikbeteendet. Utöver strategin bereds ett åtgärdsprogram för att säkerställa att de mål som uppställts i strategin ska nås.

Sammandrag

Syftet med strategin är att förbättra trafiksäkerheten inom alla trafikformer. Den trafiksäkerhetsstra-tegi som bereds kommer att vara ett verktyg för långsiktig strategisk styrning. Trafiksäkerhetsstrategin bereds i ett omfattande, förvaltningsövergripande samarbete med intressegrupper.

Utgångspunkter

Trafikolyckor orsakar mänskliga och materiella förluster. Trafiksäkerhetsstrategin skulle fungera som en trafiksäkerhetsplan för att förebygga och undvika trafikolyckor. Syftet med strategin är att för-bättra trafiksäkerheten inom alla trafikformer. När det gäller vägtransporter är målet nära kopplat till EU:s nollvision som syftar till att minska antalet dödsfall i vägtrafiken till noll. Bakom strategin lig-ger regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering och de mål som ställs i det för tra-fiksäkerheten. I enlighet med regeringsprogrammet bereds ett principbeslut om trafiksäkerhet för att bidra till uppnåendet av EU:s mål.