Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

LVM074:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Sopimusvelvoitteiden kansallinen täytäntöönpano.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM074:00/2021

Ärendenummer VN/33421/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 20.12.2021 – 31.7.2023

Datum för tillsättande 20.12.2021

Lagberedning

RP om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  16/2022
  22/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 104/2022

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner Världspostkonventionen. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonInka Näkkäläjärvi, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Inka Näkkäläjärvi, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 052
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on saattaa lain tasolla voimaan Maailman postiliiton yleissopimus ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä toteuttaa muut kansallisen voimaansaattamisen tarvitsemat toimet

Utgångspunkter

Maailman postiliiton 27. kongressi järjestettiin 9.-27.8.2021. Kongressi on järjestön korkein päättävä elin, joka kokoontuu joka neljäs vuosi. Kongressissa neuvoteltiin muutoksista Maailman postiliiton perussopimukseen, yleisohjesääntöön ja yleissopimukseen. Kongressissa käsitellyt asiat koskivat pääosin Maailman postiliiton tai jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Osa voimassaolevista määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina kongressissa neuvoteltuihin sopimuksiin ja vain osaan artikloista
tehtiin muutoksia. Monet muutokset ovat luonteeltaan sanateknisiä ilman erityisiä käytännön vaikutuksia. Sopimukset tulevat kansainvälisesti voimaan pääsääntöisesti 1.7.2022.
Jäsenmaiden edustajien tulee allekirjoittaa kongressin laatimat liiton sopimukset. Suomi ei allekirjoittanut sopimusta kongressissa, koska Maailman postiliiton kongressissa hyväksyttävät sopimukset tulevat allekirjoitettaviksi välittömästi neuvottelujen päättymisen jälkeen kongressin lopuksi ja sopimusneuvottelujen päätyttyä allekirjoitusvaltuuksia ei olisi ehditty esitellä ennen allekirjoittamiselle varatun ajan umpeutumista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin milloin tahansa liittyä yhteen tai useampaan liiton sopimukseen.

Mer om ämnet

KM Beslut 11.11.2022 11.37

KM Beslut 10.11.2022 14.10