De nationella lagstiftningsändringar som förutsätts av EASA-förordningen

LVM076:00/2018 Lagstiftningsprojekt

EASA-asetuksen uudistamisen tavoitteena on ollut korkean turvallisuustason ylläpitäminen ja ilmailutoimialan kilpailukyvyn parantaminen. Ehdotuksen tavoitteena on ollut myös sopeuttaa turvallisuussääntely teknologian kehitykseen. EASA-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, jonka käyttämisestä on tarkoitus päättää hankkeessa.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM076:00/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 20.9.2018 – 1.7.2020

Datum för tillsättande 20.9.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

åtgärder Lisätään robotiikan hyödyntämistä ja kehitystä Suomessa

Lagberedning

RP om ändring av luftfartslagen (genomförande av EU:s EASA-förordning)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  15/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 66/2020

Europeiska unionens förordning (EU) 2018/1139 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) trädde i kraft den 11 september 2018. Den nationella luftfartslagstiftningen ska uppdateras för att motsvara EU-lagstiftningen och det ska fattas beslut om att det nationella handlingsutrymmet utnyttjas.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Sammandrag

EASA-asetuksen uudistamisen tavoitteena on ollut korkean turvallisuustason ylläpitäminen ja ilmailutoimialan kilpailukyvyn parantaminen. Ehdotuksen tavoitteena on ollut myös sopeuttaa turvallisuussääntely teknologian kehitykseen. EASA-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, jonka käyttämisestä on tarkoitus päättää hankkeessa.

Utgångspunkter

EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:a koskeva perusasetus (EU) 2018/1139, niin sanottu uusi EASA-asetus, tuli voimaan 11.9.2018. Asetus on suoraan sovellettava, mutta aiheuttaa tarpeen päivittää kansallinen ilmailun turvallisuutta koskeva sääntely vastaamaan EU-sääntelyä.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut
KM Beslut