De nationella lagstiftningsändringar som förutsätts av EASA-förordningen

LVM076:00/2018 Lagstiftningsprojekt

EASA-asetuksen uudistamisen tavoitteena on ollut korkean turvallisuustason ylläpitäminen ja ilmailutoimialan kilpailukyvyn parantaminen. Ehdotuksen tavoitteena on ollut myös sopeuttaa turvallisuussääntely teknologian kehitykseen. EASA-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, jonka käyttämisestä on tarkoitus päättää hankkeessa.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM076:00/2018

Ärendenummer LVM/1847/03/2018 , VN/8135/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 20.9.2018 – 1.7.2020

Datum för tillsättande 20.9.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Lagberedning

RP om ändring av luftfartslagen (genomförande av EU:s EASA-förordning)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 4/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 15/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 66/2020

Europeiska unionens förordning (EU) 2018/1139 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) trädde i kraft den 11 september 2018. Den nationella luftfartslagstiftningen ska uppdateras för att motsvara EU-lagstiftningen och det ska fattas beslut om att det nationella handlingsutrymmet utnyttjas.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Sammandrag

EASA-asetuksen uudistamisen tavoitteena on ollut korkean turvallisuustason ylläpitäminen ja ilmailutoimialan kilpailukyvyn parantaminen. Ehdotuksen tavoitteena on ollut myös sopeuttaa turvallisuussääntely teknologian kehitykseen. EASA-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, jonka käyttämisestä on tarkoitus päättää hankkeessa.

Utgångspunkter

EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:a koskeva perusasetus (EU) 2018/1139, niin sanottu uusi EASA-asetus, tuli voimaan 11.9.2018. Asetus on suoraan sovellettava, mutta aiheuttaa tarpeen päivittää kansallinen ilmailun turvallisuutta koskeva sääntely vastaamaan EU-sääntelyä.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.