Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

LVM077:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia, joilla jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM077:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 24.11.2020 – 30.6.2021

Datum för tillsättande 24.11.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

Riksdagens svar EV 60/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia, joilla jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella. Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohtaan tehtäisiin tekninen muutos, jolla korjataan viittaus tavaramerkkilakiin (7/1964) viittauksella voimassa olevaan tavaramerkkilakiin (544/2019).

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonTomi Paavola, kommunikationsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Genom den föreslagna regleringen förlängs giltighetstiden för tre temporära bestämmelser:
1) med tre år för tiden 21.6.2021–21.6.2024 i fråga om 3 § 40 punkten som innehåller en definition av förmedlingsuppgifter,
2) med tre år för tiden 21.6.2021–21.6.2024 i fråga om 136 § 5 och 6 mom. som gäller radiokommunikationens konfidentialitet,
3) med tre år för tiden 2.7.2021–1.7.2024 i fråga om 201 § som gäller förbud mot att marknadsföra telefonabonnemang per telefon.

Man håller för närvarande på att revidera lagstiftningen om integritet och elektronisk kommunikation inom EU. Syftet är att det gällande direktivet om integritet och elektronisk kommunikation ska ersättas med en direkt tillämplig förordning. Efter att förordningen har trätt i kraft ska de nationella bestämmelserna om integritet och elektronisk kommunikation revideras. Förordningen har sannolikt också konsekvenser för regleringen av telefonmarknadsföringen.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia, joilla jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella.

Utgångspunkter

Radioviestinnän luottamuksellisuus

Lain 136 §:ään lisättiin vuonna 2016 väliaikaisesti voimassa olevat 5 ja 6 momentti, joissa laajennettiin oikeutta käsitellä ja hyödyntää radioviestinnän anonymisoituja välitystietoja. Säännös on voimassa viisi vuotta (20.6.2021 asti) ja sen tarkoituksena on hallitusti ja kokeiluluontoisesti tehdä mahdolliseksi uudenlaista liiketoimintaa yksityisyyden suojaa vaarantamatta. Samassa yhteydessä muutettiin myös lain 3 §:n 1 momentin 40 kohdan välitystiedon määritelmää.

Muutoksen jälkeen esimerkiksi pienoismallin tai miehittämättömän aluksen (mukaan lukien dronet) kauko-ohjaukseen liittyvää radioviestintää on ollut mahdollista käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilastollisesti edellyttäen, että käsittelyssä tai käsittelyn tuloksesta ei voida tunnistaa yksittäistä luonnollista henkilöä. Lisäksi muutos mahdollistaa viestinnän käsittelyn silloin, kun kyseessä on päätelaitteen ja langattoman lähiverkon tai matkaviestinverkon välinen radioviestintä yhteyden muodostamista tai ylläpitoa varten. Tämä mahdollistaa myös muille kuin viestinnän välittäjille esimerkiksi anonyymin liikennevirtojen seurannan ostoskeskuksissa tai muissa julkisissa tiloissa, joissa on langaton lähiverkko.

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikielto

Markkinointikiellon taustalla ovat puhelinmarkkinoinnissa 2010-luvun alussa ilmenneet ongelmat. Etenkin numeronsiirtoprosessit tekevät puhelinliittymistä
muista liittymätyypeistä poikkeavia palveluja, joiden markkinoinnissa voidaan päätyä kuluttajan kannalta haitallisiin toimintatapoihin, jos matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointia kieltävää sääntelyä ei ole. Nykyisen kiellon mukaan puhelinliittymää ei saa markkinoida kuluttajalle puhelimitse muuten kuin kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä.

Sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva asetus

Sähköisen viestinnän tietosuojasääntelyä ollaan parhaillaan uudistamassa EU:ssa. Tavoitteena on, että nykyinen sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva direktiivi korvattaisiin suoraan sovellettavalla asetuksella. Asetuksen voimaantulon jälkeen sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva kansallinen sääntely on uudistettava. Asetuksella on todennäköisesti vaikutuksia myös puhelinmarkkinointia koskevaan sääntelyyn.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut