Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd 2020-2023

MMM062:00/2020 Organ

Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bevaka glesbygdernas särskilda frågor och stärka livskraften i dessa områden. Arbetsgruppens arbete baserar sig på den tidigare arbetsgruppens 2017–2019 förslag samt på Sanna Marins regeringsprogram i fråga om utveckling av glesbygden.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer MMM062:00/2020

Ärendenummer VN/13457/2020

Projektets arrangör jord- och skogsbruksministeriet

Mandattid 12.10.2020 – 30.6.2023

Datum för tillsättande 9.10.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Tavoite Finlands framgång ska byggas på regionernas och städernas starka sidor och särdrag genom ett samarbete mellan olika aktörer

Metod Ett åtgärdsprogram genomförs för att utveckla livskraften och välfärden inom regioner som avfolkas

Mål och resultat

Den parlamentariska arbetsgruppen har till uppgift att främja livskraften i glesbygden.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska det ”göras en konsekvensbedömning och ett åtgärdsprogram som inbegriper försök för att livskraften och välfärden ska kunna utvecklas också inom sådana regioner som avfolkas”. Arbetsgruppen utarbetar ett åtgärdsprogram och programmets försök finansieras med det anslag som anvisats arbetsgruppen.

Sammandrag

Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bevaka glesbygdernas särskilda frågor och stärka livskraften i dessa områden. Arbetsgruppens arbete baserar sig på den tidigare arbetsgruppens 2017–2019 förslag samt på Sanna Marins regeringsprogram i fråga om utveckling av glesbygden.

Utgångspunkter

Glesbygden täcker en stor del, det vill säga över 68 procent av Finlands areal. Cirka 5 procent av befolkningen bor i glesbygden. Området är nationellt viktigt eftersom största delen av de materiella och immateriella råvarorna i den finska naturen finns där. Glesbygden har dock många utmaningar som beror på långa avstånd och gles bosättning, till exempel den minskande och åldrande befolkningen, försämringen av försörjningskvoten och koncentrationen av tjänster.

Glesbygderna är olika. I vissa regioner minskar antalet arbetsplatser medan företag i andra regioner har rekryteringsproblem. En utmaning är tillgången på kompetent arbetskraft och matchningsproblemen i vissa regioner. Pensioneringen medför också rekryteringsproblem. De negativa konsekvenserna av politiska beslut drabbar mest glesbygden.

När slutrapporten från den föregående parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden (2017–2019) överlämnades den 11 oktober 2019 konstaterades att det för att säkerställa glesbygdernas livskraft finns behov av att tillsätta en ny parlamentarisk arbetsgrupp som åtar sig att främja glesbygdernas livskraft. Den nya parlamentariska arbetsgruppen ska efter tillsättandet utarbeta ett åtgärdsprogram som presenterar de försök som genomförs med anslaget.

Ytterligare uppgifter