Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

PLM001:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tarkoituksena on valmistella asevelvollisuuslain muuttamista koskeva hallituksen esitys.

Hankkeesta on rajattu pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan 5.3.2020 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer PLM001:00/2021

Ärendenummer VN/898/2021

Projektets arrangör försvarsministeriet

Mandattid 14.9.2020 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 14.9.2020

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Riksdagens svar EV 167/2021

Covid-19/Uppbådets arrangemang skulle göras mer flexibelt för att förhindra spridning av farliga smittsamma sjukdomar eller på grund av andra speciella anledningar. Skyldigheten att offentliggöra uppbådskungörelsen på kommunens anslagstavla ska tas bort. Bestämmelserna om tidpunkten för inledande av beväringstjänst preciseras. Beslut om tjänsteduglighet och genomförandet av rättelseyrkande skulle göras mer flexibelt. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Ansvarig ministerPuolustusministeri Kaikkonen

KontaktpersonJoona Lapinlampi, försvarsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Sammandrag

Hankkeen tarkoituksena on valmistella asevelvollisuuslain muuttamista koskeva hallituksen esitys.

Hankkeesta on rajattu pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan 5.3.2020 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa.

Mer om ämnet

FSM Beslut 16.12.2021 16.31

FSM Beslut 16.12.2021 16.12