Uppdatering av den nationella bioekonomistrategin

TEM071:00/2020 Projekt

Finlands nationella bioekonomistrategi uppdateras så att den motsvarar förändringarna i omvärlden och Marins regeringsprogram. Grunden för uppdateringen är EU:s bioekonomistrategi som uppdaterades 2018 och de slutsatser om bioekonomi som Finland berett och som godkändes hösten 2019.

Strategiarbetet inleds hösten 2020 och slutförs 2021.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM071:00/2020

Ärendenummer VN/13261/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.8.2020 – 31.5.2023

Datum för tillsättande 1.7.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Tavoite Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle

Metod Den bioekonomiska strategin uppdateras

Kontaktperson
Ulla Palander, Ylitarkastaja
tel. +358 295 049 235
[email protected]

Mål och resultat

Päivityksen strategisena tavoitteena on jalostaa Suomessa vahvaan osaamiseen perustuvia korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja hallituksen tavoitteisiin kestävästä kasvusta ja elvytystoimista, työllisyydestä, oikeudenmukaisesta siirtymästä, luonnon monimuotoisuudesta, tasapuolisesta alueellisesta kehittymisestä sekä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Strategian tavoitteena on vahvistaa toimialat ylittävää yhteistyötä.

Päivitystyössä otetaan huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen, oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja maapallon ekologinen kantokyky.

Päivityksellä tuodaan näkyvyyttä Suomelle biotalouden edelläkävijänä ja vahvistetaan Suomen kansainvälistä asemaa korostamalla kestäviä biotalouteen perustuvia ratkaisuja. Päivitys auttaa alueellisten biotalouksien kehittymistä, maaseudun elinvoiman vahvistumista ja ekologista kestävyyttä.

Strategian päivityksellä vahvistetaan yritysten ja arvoverkon uudistumista, kasvukykyä ja luodaan näin uusia työpaikkoja. Päivityksessä otetaan huomioon myös työvoiman saatavuuden ja osaamisen varmistaminen.

Strategian päivityksellä turvataan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja sen hyväksyttävyys osana Suomen ja EU:n ilmasto- ja muita tavoitteita.

Yhdessä suunniteltavien koronaviruksen jälkeisten elvytystoimien lisäksi tavoitteena on nostaa rimaa nykyiseen strategiaan verrattuna – tarkoittaa biotalouden arvonlisän nostamista ja kiertotalouden implementointia biotalouteen.

Sammandrag

Finlands nationella bioekonomistrategi uppdateras så att den motsvarar förändringarna i omvärlden och Marins regeringsprogram. Grunden för uppdateringen är EU:s bioekonomistrategi som uppdaterades 2018 och de slutsatser om bioekonomi som Finland berett och som godkändes hösten 2019.

Strategiarbetet inleds hösten 2020 och slutförs 2021.

Utgångspunkter

Suomen ensimmäinen kansallinen biotalousstrategia valmistui vuonna 2014. Sen avulla saatiin liikkeelle toimenpiteitä biotalouden edistämiseksi. Nuo toimenpiteet on nyt toteutettu, joten päivityksellä luodaan uusia toimenpiteitä. Muuttunut toimintaympäristö vaatii strategialle uudenlaista näkökulmaa.

EU päivitti biotalousstrategian syksyllä 2018 ja Suomi valmisteli siihen neuvoston päätelmät, jotka hyväksyttiin kilpailukykyneuvostossa marraskuussa 2019. Päivityksen avulla Suomen kansallinen biotalousstrategia saadaan yhteensovitettua EU-strategian ja päätelmien kanssa. Biotalousstrategian päivitys on mainittu myös Marinin hallituksen hallitusohjelmassa. Green Deal –ohjelman biotalouspainotukset (mm. metsä ja maatalous) tukevat strategian päivitystarvetta.

Päivityksessä otetaan aiempaa strategiaa tarkemmin huomioon kiertotalouden ratkaisut ja toimintakäytännöt sekä uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyys.

EU:n komissio näkee Suomen EU-alueen biotalouden edelläkävijänä ja esimerkkinä. Suomi kuitenkin kilpailee edelläkävijän roolista suurten maiden kanssa (Saksa ja Ruotsi). Edelläkävijäroolin säilyttämiseksi tarvitaan määrätietoista biotalouspolitiikkaa, jonka tärkeänä välineenä on kansallisen biotalousstrategian päivitys.

Koronavirustilanteen vuoksi talous on muutosten edessä. Biotalousstrategian päivityksellä voidaan luoda elvytystoimia biotalouteen ja löytää uusia mahdollisuuksia.

Päivitystyön lähtökohtana ovat toimintaympäristöanalyysi ja skenaariotarkastelut, joiden avulla pyritään tunnistamaan biotalouden lupaavimpia mahdollisuuksia ja puutteita toimijakentässä tai osaamisessa.

Mer om ämnet