Hoppa till innehåll

Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2020 13.25 | Publicerad på svenska 3.9.2020 kl. 15.39
Pressmeddelande

Syftet med uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi är att med hjälp av bioekonomi skapa nya produkter och tjänster som underbygger ekonomisk tillväxt och sysselsättning och som samtidigt främjar övergången till ett klimatneutralt samhälle. Arbetet som inleds i höst blir klart nästa år.

Bioekonomistrategin från år 2014 uppdateras så att den motsvarar förändringarna i omvärlden och ligger i linje med regeringsprogrammet. Grunden för arbetet är EU:s uppdaterade bioekonomistrategi 2018 och de slutsatser om bioekonomi som Finland berett och som godkändes hösten 2019. Målet är också att främja cirkulär ekonomi samtidigt med bioekonomin.

Ett stort antal myndigheter och kontaktgrupper deltar i uppdateringsarbetet

 Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp, ett samordningssekretariat och en bred rådgivande panel för projektet, vars synpunkter kommer att ha en stor betydelse i arbetet. Panelens slutliga sammansättning ska fastställas i september.

Ordförande för bioekonomipanelen är näringsminister Mika Lintilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Bioekonomin bidrar till tillväxt som baserar sig på förnybara naturresurser och ett klimatvänligt Finland. Det är nu motiverat att uppdatera strategin eftersom världen har ett allt större behov av nya slags lösningar. Vår bioekonomiska kompetens ger oss en stor möjlighet, även på internationellt plan, säger minister Mika Lintilä.

– Regionerna är av stor betydelse inom bioekonomin eftersom biomassorna fås från skogar, åkrar och vattendrag. Massorna bearbetas också ofta nära råvarukällorna. I arbetet med att uppdatera strategin är det särskilt viktigt med åtgärder som höjer förädlingsvärdet inom bioekonomin. Hållbar och innovativ användning av förnybara naturresurser medför också lösningar för att bekämpa klimatförändringen, säger minister Jari Leppä.

Projektets styrgrupp sammanträdde för första gången

Styrgruppen rapporterar om sitt arbete till  ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik som också drar upp de centrala riktlinjerna för strategiarbetet. I uppdateringsarbetet beaktas också statsrådets andra strategier och program som är färdiga eller under beredning, såsom klimat- och energistrategin, det strategiska programmet för cirkulär ekonomi, färdplanen för plast, programmet för klimatvänlig mat och den nationella skogsstrategin 2025.

Styrgruppen, som leds av arbets- och näringsministeriets understatssekreterare Petri Peltonen, samlades för första gången den 1 september 2020. Nästa steg är att man tar fram en arbetsplan för uppdateringen av strategin och gör bakgrundsanalyser. Biotalous.fi samlar aktuell information om  strategiarbetets framsteg och om allmänhetens möjligheter att påverka beredningen.

Ytterligare information:

Petri Peltonen, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662, [email protected]
Ulla Palander, bioekonomipanelens sekreterare, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 235, [email protected]
Anne Vehviläinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn  0295 162 236, [email protected]

Jari Leppä Mika Lintilä