RP med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd

TEM078:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa valmistellaan laki rekrytointitukikokeilusta. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä ja tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilulla hankitaan tietoa siitä, onko tuella edellä mainittuja vaikutuksia.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM078:00/2019

Ärendenummer VN/1269/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder

Lagberedning

RP om ett försök med rekryteringsstöd

Riksdagens svar EV 203/2021

I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om ett försök med rekryteringsstöd. Syftet med försöket är att utreda om man genom finansiellt stöd kan sänka tröskeln för att avlöna den första externa arbetstagaren för ensamföretagare och företag som inte har avlönade arbetstagare.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri
tel. +358 295 048 263
[email protected]

Mål och resultat

Valmistellaan säädettäväksi laki rekrytointitukikokeilusta. Lisäksi muutettaisiin väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, tulotietojärjestelmästä annettua lakia ja rikosrekisterilakia.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskuussa 2021. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2022. Laki rekrytointitukikokeilusta olisi pääosin voimassa 31.12.2023 saakka.

Sammandrag

Hankkeessa valmistellaan laki rekrytointitukikokeilusta. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä ja tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilulla hankitaan tietoa siitä, onko tuella edellä mainittuja vaikutuksia.

Utgångspunkter

Kokeilun kohdejoukkona olisivat yritykset, joilla ei ole ollut edeltävien 12 kuukauden aikana ulkopuolista palkattua työvoimaa. Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnystä ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä sekä tätä kautta yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko palkkakustannuksia alentavalla rahallisella tuella alentaa rekrytointikynnystä ja näin saada aikaan positiivisen kasvun kierre. Tarkoituksena on tuottaa satunnaistetun kontrolloidun kokeen kautta tieteellisesti luotettavalla tavalla tietoa siitä, mikä vaikutus palkkakustannuksiin maksettavalla tuella on työnantajaksi ryhtymiseen ja yritystoiminnan kasvuun mitattuna eri vasteilla kuten työntekijämäärällä ja liikevaihdolla.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut